Туристичний бренд УкраїниЗавідувач Центру ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів
ЦУРКАН Оксана Іванівна, к. геогр. наук, ст. наук. співроб.
Source: http://www.kurort.gov.ua/index.php/uk/administratsiya

Тел.: +380 48 234 37 21

Об'єктами Кадастру є мінеральні і термальні води, лікувальні грязі та озокерит, ропа лиманів та озер, морська вода, природні об'єкти і комплекси із сприятливими для лікування кліматичними умовами, придатні для використання з метою лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань.

Кадастр є системою відомостей про кількість, якість та інші важливі характеристики всіх природних лікувальних ресурсів, що виявлені та підраховані на території України, а також про можливі обсяги, способи і режими їх використання.

 Дані Кадастру застосовуються для:

 • здійснення ефективного поточного і перспективного використання природних лікувальних ресурсів у санаторно-курортному лікуванні, медичній реабілітації, рекреації населення;
 • забезпечення раціонального видобутку, використання та охорони природних лікувальних ресурсів;
 • створення сприятливих умов для лікування, профілактики захворювань та відпочинку людей;
 • удосконалення системи проведення природоохоронних заходів, створення округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів;
 • вирішення інших питань, пов'язаних з використанням природних лікувальних ресурсів.

З метою ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів Центр здійснює наступні види діяльності:

 • заходи по впровадженню державної політики щодо раціонального використання природних ресурсів України, що випливають з його компетенції та направлені на виконання законів та постанов Верховної Ради України, указів, розпоряджень та доручень Президента України, постанов, розпоряджень та доручень Кабінету Міністрів України, наказів та розпоряджень МОЗ України.
 • розробка проектів законодавчих актів, розробка та впровадження нормативної та технічної документації що регламентують використання природних лікувальних ресурсів, створення та функціонування Кадастру, а також автоматизовану систему ведення Кадастру;
 • удосконалення переліку та форм подання відомостей, що включаються до Державного кадастру природних лікувальних ресурсів;
 • створення, запровадження та експлуатація програмно-інформаційних комплексів забезпечення автоматизованої системи ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів;
 • розробка інтелектуальних систем управління системою;
 • проведення спеціальних натурних спостережень, аналітичних робіт тощо з метою отримання, обробки та надання інформації щодо природних лікувальних ресурсів України;
 • виконання окремих науково-дослідних, дослідно-конструкторських, дослідно-технологічних і спеціальних робіт щодо природних лікувальних ресурсів, геоінформаційних систем та технологій;
 • організація укладення договорів (контрактів) з підприємствами, установами і організаціями незалежно від їх організаційно-правових форм на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з питань вивчення та використання природних лікувальних ресурсів;
 • організація підвищення кваліфікації спеціалістів Центру з питань Кадастру, геоінформаційних систем та технологій;
 • здійснення міжнародного співробітництва з метою запозичення та впровадження новітніх технологій для поліпшення координації вирішення питань, пов'язаних з використанням природних лікувальних ресурсів;
 • участь у практичній реалізації вітчизняних та міжнародних проектів щодо впровадження систем геопросторових даних;
 • організація та участь у проведенні науково-технічних конференцій та семінарів з питань, що стосуються проблем ведення Державних кадастрів раціонального використання та охорони природних лікувальних ресурсів, курортної справи тощо;
 • забезпечення кадастровою інформацією центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян;
 • розробка та подання пропозицій щодо удосконалення взаємодій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в сфері управління природними лікувальними ресурсами;
 • інформаційне забезпечення і підтримка робіт з моніторингу природних лікувальних ресурсів, державного контролю за використанням та охороною природних лікувальних ресурсів;
 • консультації з питань автоматизації Державного кадастру, ГІС-технологій;
 • розповсюдження власних та інших розробок в області Державного кадастру та ГІС;
 • публікація відкритих кадастрових матеріалів в засобах масової інформації;
 • створення офіційного видання Державного кадастру природних лікувальних ресурсів в електронної мережі;
 • створення та видавництво довідкової, нормативно-технічної, інформаційної та рекламної продукції.

Законодавча та нормативно-методична база:

 • Закон України «Про курорти» // Відомості Верховної Ради України 2026-III вiд 05.10.2000 N (із змінами, внесеними згідно із Законами № 1227-VII від 17.04.2014, № 1556-VII від 01.07.2014, № 329-VIII від 09.04.2015, № 848-VIII від 26.11.2015).
 • Постанова Кабінету Міністрів України№ 483 від 03. 06 2013 «Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 468 від 17.09.2014; №379 від 27.05.2015).
 • Наказ № 685 від 02.11.2007 р. «Про створення Центру ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів» (п.1.1: Центр створюється в структурі ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України»; п.1.3: затверджено «Положення про Центр ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів».
 • Наказ №156/152 від 26.03.2008 р. МОЗ та Міністерства охорони навколишнього природного середовища «Про затвердження Переліку та форми подання відомостей, що включаються до Державного кадастру природних лікувальних ресурсів» (зареєстровано у Міністерстві юстиції за №443/15134 від 20.05.2008 р.).
 • Наказ МОЗ №687 від 23.09.20009 р. «Про затвердження Інструкції по створенню і веденню Державного кадастру природних лікувальних ресурсів» (зареєстровано у Міністерстві юстиції за №154/17449 від 12.02.2010 р.).