«Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія»

УВАГА АВТОРІВ!

До опублікації в науково-практичному журналі «Медична реабілітація, курортологія і фізіотерапія» приймаються оригінальні та оглядові статті з найбільш актуальних питань застосування природних і преформованих фізичних лікувальних факторів, курортним ресурсів, оформлені відповідно до таких вимог.

Статті приймаються як українською, так і російською мовами.

1. Стаття супроводжується направленням установи, в якому вона виконана. Якщо дослідження частково проводилися в іншій установі, то від останнього необхідно надати письмову згоду на публікацію.

2. Статтю візує науковий керівник, підпис якого засвідчується круглою печаткою. Статтю підписують всі автори, які внесли певний внесок у дослідження. Їх кількість не повинна перевищувати чотирьох. Поштова адреса із зазначенням індексу, прізвища, імені, по батькові та номер телефону повідомляти тільки автора, з яким буде здійснюватися контакт.

3. Рукопис надсилається в двох примірниках, обсягом не більше 5-7 сторінок комп'ютерного тексту. Одночасно електронна версія надсилається на е-мейл редакції (). Комп'ютерний набір здійснюється в Microsoft Word 97-2007. Формат сторінок - А4 (210 × 297 мм), через 1,5 інтервали, з полями: ліве - 3,5 см; 1 - праве см; зверху і знизу - 2,5 см, шрифт Times New Roman, 14 пунктів.
Обсяг оглядів, лекцій, проблемних і дискусійних статей - не більше 10-12 сторінок. До загального обсягу статей входить список літератури, таблиці, малюнки та резюме російською мовою при статтях, представлених українською мовою. Якщо стаття подана російською мовою, то резюме відповідно - українською.

4. На першій сторінці в лівому верхньому кутку наводиться шифр УДК, під ним ініціали та прізвище автора, нижче - назва статті, назва установи, місто, ключові слова мовою оригіналу та коротке резюме, що відображає мету і основні результати роботи.
У вступі стисло викладається історія питання з посиланням на опубліковані протягом найближчих 10 років роботи, в тому числі власні, в яких аналогічні дослідження вже проводилися. Тут же слід обгрунтувати мету роботи.
Далі наводяться опису об'єкта дослідження і використаних методів; методи, відомі з літератури, описувати не варто - досить обмежитися посиланнями. Для експериментальних робіт необхідно вказувати вид, стать і кількість використовуваних тварин; застосовувалися методи знеболювання та евтаназії; для клінічних робіт - кількість і клінічну характеристику обстежених хворих. Особлива увага приділяється точному опису застосовуваних впливів: їх вид, дозування, температура, сила струму, тривалість і т.д. Повинні бути вказані всі елементи лікувального комплексу.
У розділі, що відбиває результати і їх обговорення, коротко викладаються отримані дані. Слід уникати прямих повторень даних таблиць. Таблиці повинні бути компактними, мати назву, точно відповідає назві граф; обов'язкова статистична обробка цифрових даних; необхідно вказати методи статистичної обробки. Обговорення результатів потрібно обмежити розглядом найбільш важливих встановлених фактів з урахуванням попередніх відомостей про порушені питання. Виклад матеріалу завершується коротко сформульованим висновком. Допускається скорочення часто вживаних в тексті словосполучень у вигляді абревіатури, зазначеної в дужках при першому згадуванні.

5. Кількість ілюстрацій (фотографії, мікрофотографії, малюнки, схеми, діаграми) має бути мінімальні; оригінали ілюстрацій в електронному вигляді надсилаються на е-мейл редакції в форматі TIFF або JPEG роздільною здатністю не менше 300 точок на дюйм. Графіки та схеми не слід перевантажувати текстовими підписами. Ілюстрації не повинні повторювати дані, відображені в таблицях.

6. Одиниці виміру слід давати відповідно до системи одиниць СІ (кг, г, см, м3, л, мл, В, Вт, мА, Кі і т.д.).

7. До статті слід докласти список тільки цитованої літератури в алфавітному порядку: спочатку наводяться автори, представлені кирилицею, потім - латиницею. Бібліографічні посилання в тексті статті подаються у квадратних дужках відповідно до пристатейному списком літератури. Список літератури складається в такий спосіб: прізвище та ініціали авторів, назва журналу, рік, том, випуск, сторінки; для книг та збірників - точна назва (по титульного аркушу), місце, рік видання, кількість сторінок; на неопубліковані матеріали посилатися не можна.

8. Автори повинні підтвердити, що рукопис раніше не була опублікована і не спрямована в інші видання.

9. Надійшли статті проходять рецензування незалежними експертами.

10. Редакція залишає за собою право скорочувати і виправляти статті.

11. Невірно оформлені статті, без дотримання зазначених правил, до розгляду не приймаються і авторам не повертаються. Відхилені статті знову не переглядаються.

 

Статті слід направляти за адресою:
Україна, 65014, м Одеса, Лермонтовський пров., 6
ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України», редколегія журналу «Медична реабілітація, курортологія і фізіотерапія»,

тел./факс: +38 (0482) 37-21-23
e-mail:

PS. Повідомляємо, що публікація статей в журналі платна. Вартість 1 сторінки 50 гривень.