gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Науково-практичний журнал «Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія», № 1 (65), 2011

ISSN 2221-7983

ЗМІСТ

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Вплив програми фізичної реабілітації на відновлення сили м’язів у хворих на анкілозивний спондиліт після ендопротезування кульшового суглоба. Марценюк І. М., Бабова І. К., Заморський Т. В., Рець С. М.
Представлена програма фізичної реабілітації та її вплив на відновлення сили м’язів нижньої кінцівки і тулуба у хворих на анкілозивний спондиліт після ендопротезування кульшового суглоба.
С. 3-6

Принципи післяопераційної реабілітації хворих з гонартрозом на грунті спондилоепіфізарної дисплазії. Гужевський І. В., Герасименко С. І.
Вивчено особливості перебігу гонартроза у 54 дорослих хворих зі спонділоепіфізарною дисплазією. Встановлено, що у пацієнтів даної категорії є порушення імунного статусу, венозна недостатність гомілок, виражений запальний процес в суглобовому хрящі, зниження мінеральної щільності кісткової тканини. Післяопераційна реабілітація пацієнтів цієї групи вимагає застосування в ранньому післяопераційному періоді препаратів, спрямованих на корекцію виявлених порушень.
С. 6-9

Эффективность энотерапии в восстановительном лечении больных гипертонической болезнью на курортах Крыма. Ежов В. В., Яланецкий А. Я., Мизин В. И., Таран В. А., Тимошенко О. В., Душкин И. Ф., Кошелева Н. А., Устименко А. А.
Проведено дослідження ефектів включення білого столового вина до комплексного санаторно-курортного відновлювального лікування гіпертонічної хвороби. Встановлені стреслімітуючі та інші позитивні впливи вина, які підвищують ефективність лікування.
С. 9-13

Применение ингаляций с препаратом «Глутаргин» у больных с хронической ишемией мезга на санаторно-курортном этапе. Волянская В. С., Гоженко Е. А.
Показано, що у хворих на початкову та хронічну недостатність мозкового кровообігу на тлі артеріальної гіпертензії застосування інгаляцій з препаратом «Глутаргін» призводить до підвищення контролю добового профілю артеріального тиску, зменшення суб’єктивних, неврологічних, тривожно-депресивних проявів, покращання мозкового кровотоку, зменшення проявів ендотеліальної дисфункції, що позитивно впливає на прогноз розвитку у них цереброваскулярної патології.
С. 13-17

Застосування реабілітаційних комплексів для дітей, хворих на неспецифічні рецидивуючі запальні захворювання органів дихання, інфікованих на туберкульоз. Польщакова Т. В.
Представлено результати ефективності реабілітації дітей, інфікованих туберкульозною інфекцією, з рецидивуючими неспецифічними захворюваннями бронхолегеневої системи при застосуванні ультразвукових інгаляцій препарату «Глутаргін» і БАД «Янтарін» в комплексі з ДМВ-, СМТ-або лазеротерапією. Протягом 1 року рецидивування гострого бронхіту з оцінки частоти проявів реакцій при туберкулінодіагностиці, збереженні позитивних функціональних, біохімічних, імунологічних та гістохімічних показників показано перевагу розробленого методу реабілітації.
С. 17-23

Комбинированное применение методов физиотерапии с гипоксически-гиперкапнической стимуляцией при хроническом обструктивном заболевании легких. Юсупалиева М. М.
Доведено, що комбіноване застосування гіпоксично-гіперкапнічної стимуляції і фізіотерапевтичних впливів (мікрохвилі у дециметровому діапазоні, ампліпульстерапія, електростимуляція дихання, різні варіанти лазерного випромінювання) покращують безпосередні та віддалені результати санаторно-курортного лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів.
С. 23-27

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Сравнительная оценка влияния кремнийсодержащих минеральных вод разной минерализации на показатели состояния систем крови, иммунного ответа и функцию печени здоровых крыс. Насибуллин Б. А., Тихоход Л. В., Олешко А. Я., Бахолдина Е. И., Змиевский А. Н.
Порівняльна оцінка впливу 6-тиденного вживання кремнійвміщуючих вод різної мінералізації та осмоляльності на показники системи крові, імунної відповіді та функції печінки здорових щурів, виявила загальні за характером та напрямком зрушення низки показників зазначених систем. Виразність цих змін була найбільшою при застосуванні середньомінералізованої води «Олеська». Автори вважають, що абсолютні показники: мінералізація та осмоляльність — не дозволяють повною мірою оцінити біологічну дію мінеральних вод і пропонують ввести в оцінку мінеральних вод відносний показник — осмоляльність на 1 г мінералізації, який доповнить абсолютний показник — кількість специфічного агента на 1 дм3.
С. 27-30

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Синдром подразненого кишечника: нові підходи в лікуванні.Драгомирецька Н. В., Федірко А. М.
Проблема синдрому подразненого кишечника (СПК) — одна з актуальних у сучасній гастроентерології. Медикаментозні підходи в лікуванні СПК не завжди ефективні. Вченими вивчено вплив бальнеотерапії, природних і фізичних чинників, разом з тим триває пошук нових напрямків у вирішенні цілого ряду складних питань відновного лікування та реабілітації хворих на СПК. На нашу думку, застосування курортних факторів було б доцільним в лікуванні цієї патології кишечника.
С. 31-35

Использование лазерной и магнитной терапии у детей. Балашова И. В.
Розглянуті можливості використання лазерної та магнітної терапії у дітей. Зазначені особливості застосування даних методів фізіотерапії при різноманітних нозологічних формах. Особлива увага приділена використанню лазерної та магнітної терапії у новонароджених.
С. 35-39

Перспективи внутрішнього застосування бішофіту для лікування запальних захворювань гастродуоденальної зони. Шевченко Н. О.Представлений огляд даних літератури щодо існуючих способів лікування хронічного гастриту в залежності від типу даного захворювання. Зроблено акцент на біологічних особливостях ролі магнію в організмі людини і наведено огляд експериментальних робот, присвячених вивченню дії бішофіту і бішофітвміщуючих речовин на перебіг запальних змін в гастродуоденальній зоні.
С. 39-41

КУРОРТНІ РЕСУРСИ

Державний кадастр природних лікувальних ресурсів: сучасний стан, перші здобутки та нагальність удосконалення. Мокієнко А. В., Леонова С. В., Новодран О. В., Можина О. М., Мінькова С. В., Фогель Х. М.
У статті представлено аналіз сучасного стану та нагальних проблем ведення державного кадастру природних лікувальних ресурсів (ПЛР). Обгрунтована необхідність поетапного впровадження в практику роботи Кадастру ГІС-технологій як основи ефективного управління та автоматизації роботи з базами даних ПЛР.
С. 42-45

НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ

Депрессивный синдром в структуре психоэмоциональных нарушений у больных соматоформной вегетативной дисфункцией и принципы его лечения. Земляная О. В., Васильева-Линецкая Л. Я.
Наводяться особливості клінічної картини депресивного синдрому у хворих на соматоформну вегетативну дисфункцію та принципи застосування медикаментозної терапії, психо- та фізіотерапії для його лікування.
С. 45-48

Порівняльна характеристика лікувальних видів масажу в реабілітації хворих на бронхіальну астму із синдромом хронічної втоми. Пілецький А. М.
У хворих на бронхіальну астму з синдромом хронічної втоми фізична реабілітація проводилася із застосуванням класичного, сегментарного і банкового масажів. Відзначено істотне зниження проявів симптому хронічної втоми у тих хворих на бронхіальну астму, у яких використовували класичний лікувальний масаж протягом 2 років курсами по 2 рази на рік.
С. 48-51

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

О совершенствовании организации санаторно-курортной помощи туберкулезным больным. Бабов К. Д., Золотарева Т. А., Гриняева Л. Я., Коваленко Л. Н., Кубынина Л. В.
Визначено аспекти удосконалення організації медичної допомоги хворим на туберкульоз. Розроблено клінічні протоколи санаторно-курортного лікування хворих на туберкульоз (дорослі), впровадження яких у практику оздоровчих закладів сприятиме оптимізації надання лікувальних послуг.
С. 51-52

Основні питання щодо створення об’єктів інтелектуальної власності та їх охорона у медицині. Константінова І. М.
Процес створення нової техніки та медичних технологій потребує пильної і детального уваги при оформленні та захисту авторських прав на об’єкти інтелектуальної та промислової власності.
С. 53

НОТАТКИ З ПРАКТИКИ

Відновлювальне лікування операторів транспортних засобів з розладами діяльності вегетативної нервової системи. Горша О. В.
Показано, що під впливом професійної діяльності у водіїв автотранспорту спостерігається тенденція до зміни вегетативного статусу, а також певна стадійність цього процесу. Аналіз динаміки показників кардіоінтервалографії під впливом розробленої методики відновного лікування з використанням рефлексотерапії спільно з прийомом киснево-метаболічної суміші показав переважно нормалізуючий характер впливу в залежності від вихідних порушень. Спостерігали зниження ефективності відновного лікування зі збільшенням віку у водіїв старше 56 років і з тривалістю професійного стажу більше 25-30 років.
С. 54-55

ІНФОРМАЦІЯ

Новые книги

Реабілітація дітей з онкогематологічними захворюваннями в санаторно-курортних умовах (посібник) / за редакцією К.Д. Бабова, В.О. Поберcької. — Одеса: вид-во «Optimum», 2011. — 160 c. — ISBN 978-966-344-428-4

Курорти України державного та місцевого значення / за редакцією К.Д. Бабова, О.М. Нікіпелової. — Одеса: Пальміра, 2010. — 220 с. — ISBN 978-966-8945-68-7

Мінеральні води Полтавщини / за редакцією К. Д. Бабова, О. М. Нікіпелової, О. Д. Гавловського. — Київ: КІМ, 2010. — 220 с. — ISBN 978-966-1547-59-8

Санаторно-курортне лікування пацієнтів з хронічними больовими синдромами на курорті Хмільник / за редакцією В.В. Стеблика. — Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2010. — 160 с. — ISBN 978-966-1588-53-9
С. 55-56

Новини

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019 За результатами проведеного ...
Читати далі…

Увага! Проводимо Міжнародну науково-практичну конференцію

«15 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Оголошення

Увага! Проводимо семінар (БПР) «Принципи внутрішнього використання мінеральних вод при захворюваннях органів травлення»

19 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: