gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Науково-практичний журнал «Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія» № 2 (66), 2011

ISSN 2221-7983

ЗМІСТ

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

НВЧ-терапія вегетосудинної дистонії у хворих з наслідками перенесеної нейроінфекції. Насібуллін Б. А., Коршняк В. О., Гоженко О. А., Галіна І. В.
Автори досліджували у 50 хворих з вегетосудинною дистонією, після перенесеної нейроінфекції, стан вегетативної нервової системи (ВНС) і мікроциркуляторного русла (МЦР). Виявлено погіршення адаптаційних реакцій ВНС і негативні зрушення у її функціональному стані. У МЦР виявлялася звивистість і спазм артеріол, парез і аневризми капілярів венул. Проведення курсу НВЧ-терапії викликало нормалізацію показників стану ВНС і майже, вдвічі зменшувало негативні зміни МЦР.
Автори вважають, що вплив ЕМ і НВЧ-терапії пов’язане з його впливом на біоритмологічні процеси, що сприяє структурно-функціональній реорганізації надсегментарних структур мозку і, тим самим, забезпечує спостережуваний позитивний ефект.
C. 3-7

Влияние неинвазивной магнитолазерной терапии и ее комбинации с гипоксически-гиперкапническим стимулом на процессы свободнорадикального окисления у больных бронхиальной астмой на этапе курортной реабилитации. Токарева Е. Р., Савченко В. М.
Установлено, що застосування гіпокси-гіперкапнічної стимуляції (ГГС) у хворих на бронхіальну астму на етапі курортної реабілітації не спричинює видиму динаміку в крові початково порушених показників ПОЛ, АОЗ та ліпідного обміну. Використання неінвазивної магнітолазерної терапії (НМЛТ) сприяє суттєвому зниженню вмісту первинних та проміжних продуктів вільнорадикального окислення ліпідів (дієнових кон’югатів і дієнових кетонів), а також породжує більш виражену сприятливу динаміку показників ПОЛ, АОЗ та ліпідного обміну у порівнянні з результатами, які одержані при базовому лікуванні хворих. Комбіноване застосуванні ГПС та НМЛТ суттєво зменшує вміст продуктів ПОЛ; активує ферменти АОЗ, підвищує загальну антиокислювальну активність крові, зменшує рівень ?-ліпопротеїдів.
C. 7-11

Застосування мінеральної води «вознесенська» та препарату «Урсофальк» у хворих на цукровий діабет типу 2 із супутнім неалкогольним стеатогепатитом. Драгомирецька Н. В., Заболотна І. Б., Малихіна Т. І., Іжа Г. М., Шевченко Н. О., Калініченко Н. В.
Показано, що поєднане застосування мінеральної води «Вознесенська» і препарату «Урсофальк» у хворих на цукровий діабет типу 2 з супутнім неалкогольним стеатогепатитом призводить до вірогідного зменшення основних клінічних проявів та ультрасонографічних ознак останнього, характеризується істотним поліпшенням функціонального стану печінки. Проведене лікування дозволяє відновити показники ліпідного і вуглеводного обмінів, хоча повної нормалізації метаболічних порушень не відбувалося.
C. 11-15

Можливість відновлювального лікування хронічної цереброваскулярної патології на тлі артеріальної гіпертензії. Волянська В. С.
Запропоновано комплексне застосування інгаляцій «Глутаргина» і вакуум-терапії до стандартного санаторно-курортного лікування хворих з хронічною недостатністю мозкового кровообігу в поєднанні з артеріальною гіпертензією. Застосування даного комплексу знизило кількість пацієнтів з неврологічним дефіцитом, підвищилася перфузія мозкового кровотоку, покращився тонус судин і венозний відтік, нормалізувався добовий профіль артеріального тиску, поліпшувався ліпідний обмін, знизилися прояви тривожно-депресивного синдрому.
C. 15-19

Лазеротерапия у больных хроническим обструктивным заболеванием легких в условиях санаторно-курортного лечения. Юсупалиева М. М.
Інтегральною оцінкою результатів лікування на курорті хворих на хронічне обструктивне захворювання легень установлено, що застосування як внутрішньовенного лазерного опромінення крові (ВЛОК), так і неінвазивної магнітолазерної терапії (НМЛТ) з використанням певних параметрів впливу додатково до базового курортного лікування практично не змінювало його безпосередню ефективність. Обидва фізичних фактори однаково зменшували виразність локального бронхолегеневого запалення, суттєво не впливаючи на його системний компонент. Аналіз результатів лікування через 1 рік показав, що при застосуванні ВЛОК сприятливий ефект реєструвався у 66,7 %, за використання НМЛТ — у 65,5 % випадків.
C. 20-24

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Влияние минеральной воды «София киевская» на функциональное состояние почек экспериментальных животных при разных способах её введения в организм. Алексеенко Н. А., Гуща С. Г., Иванова А. В., Бондарь И. В., Ярошенко Н. А.
Встановлено різницю у впливі мінеральної природної води (МВ) «Софія Київська» на функціональний стан нирок щурів залежно від засобу її введення в організм. Показано, що дана МВ при тривалому застосуванні (45 діб)у режимі добровільного вибору пиття сприяє виведенню з організму тварин азотистих та сольових шлаків.
C. 25-27

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Сучасні принципи реабілітаційно-відновлювального лікування хворих на хронічні дифузні захворювання печінки у поєднанні з цукровим діабетом типу 2. Скрипник І. М., Мандрика Л. Ю.
Огляд літератури присвячений питанню використання в сучасних умовах реабілітаційно-відновлювального лікування хворих з хронічними дифузними захворюваннями печінки в поєднанні з цукровим діабетом типу 2. Проаналізовано ефективність використання природних і преформованих фізичних чинників курортів в комплексній терапії даної категорії хворих.
C. 28-31

МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Визначення саногенетичних механізмів активізації компенсаторних змін у серцево-судинній системі осіб, що мають ушкодження спинного мозку.Терновой К. С., Сорокін М. Ю., Романчук О. П.
Встановлено, що рівень фізичної активності в осіб з травмами спинного мозку істотно впливає на механізми активізації компенсаторних змін в серцево-судинній системі. Заняття спортом призводять до підвищення показника загальної потужності спектра варіабельності серцевого ритму і помірного переважання парасімпатікотоніческих впливів на серцевий ритм. Відзначається також збільшення надсегментарних впливів на ЦД і підвищення сімпатікотоніческих впливів на ДД, що в цілому характеризує розвиток компенсаторних змін у осіб з травматичними ушкодженнями спинного мозку при підвищенні фізичної активності.
C. 31-39

КУРОРТНІ РЕСУРСИ

Рекреаційні та природні лікувальні ресурси Кіровоградської області.Леонова С. В., Нікіпелова О. М., Біціллі Г. К.
Представлена характеристика природних умов, рекреаційних та природних лікувальних ресурсів Кіровоградської області. Показано, що природні особливості області, наявність природних лікувальних ресурсів визначають рекреаційний потенціал регіону, створюючи сприятливі умови для оздоровчого та лікувального напрямків розвитку області, організації повноцінного відпочинку і туризму.
C. 39-43

Медико-біологічна оцінка якості та цінності розведеної ропи східного басейну оз. Саки АР Крим щодо можливості її зовнішнього застосування у хворих — інвалідів різних нозологічних груп у санаторію ім. М. Н. Бурденка. Поберська В. О., Нікіпелова О. М., Євсєєва С. Л., Янченко Т. С.
C. 43

Медико-біологічна оцінка якості та цінності фасованої мінеральної води «Горянка» (свердловина № 4) Новомізунського родовища Івано-Франківської області. Драгомирецька Н. В., Заболотна І. Б., Малихіна Т. І., Іжа Г. М., Шевченко Н. О., Калініченко М. В.
C. 44

Медико-біологічна оцінка якості та цінності мінеральних вод джерела № 1 (колодязь) санаторію «Шкло» Яворівського району Львівської області.Біличенко Т. О., Паненко А. В., Крилова Т. Г., Ніколаєва Т. Н., Гусєва О. Н.
C. 44-45

Медико-біологічна оцінка якості та цінності фасованої мінеральної води «Бронничанка» с. Бронниця Могилів-Подільського району Вінницької області. Біличенко Т. О., Паненко А. В., Лукаш О. В., Ніколаєва Т. Н., Гусєва О. Н., Бабенко Л. Г.
C. 45-46

Медико-біологічна оцінка зовнішнього застосування суміші мінеральної води свердловини № 746-Г та № 1 (1:1) клінічного санаторію «Лазурний» м. Бердянськ Запорізької області. Іванюк О. С., Галімова Р. Б.
C. 46

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Биологический метод коррекции на санаторном этапе стрессовых реакций у лиц, работающих в стрессогенных условиях. Мирошниченко Н. В., Запорожану С. П., Светенко Р. В., Трегубова Н. А., Мусатова Л. И.
C. 47

ЛЕКЦІЇ

Історія та перспективи застосування нафталанотерапії в лікуванні захворювань жіночої репродуктивної системи. Бурлака О. В.
Історія лікувального застосування нафталана охоплює майже тисячолітній період, проте тільки в середині минулого століття були проведені дослідження, які обгрунтували ефективність застосування продуктів нафталана в гінекологічній практиці. Наявність в хімічній структурі нафтенових вуглеводнів замкнутої чотирьохядерної системи, що позначається як циклопентанопергідрофенантрен, подібної до тієї, що є в складі стероїдних статевих гормонів, визначає біологічну активність продуктів нафталана. У даній роботі наводяться відомості про клінічні і експериментальні застосування нафталанотерапіі в історичному ракурсі, а також надані практичні рекомендації щодо застосування інноваційного продукту нанотехнологій — нанонафталана в лікуванні та реабілітації гінекологічних хворих із запальними, дисгормональними захворюваннями репродуктивної системи, в післяопераційній, постабортній і післяпологовій реабілітації.
C. 48-52

ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ

Матеріали XІ Підсумкової наукової сесії Українського НДІ медичної реабілітації та курортології
C. 53-64

ІНФОРМАЦІЯ

Нові книги:

Внутрішній прийом Полтавського бішофіту (експериментально-клінічні дослідження) / Бабов К.Д., Золотарьова Т.А., Насібуллін Б.А. та ін. — К.: КІМ, 2010. — 88 с.

Бурлака О. В., Золотарьова О. А., Стеблюк В. В. Професійно-соціальний стрес та стрес-індуковані розлади. — Одеса: вид-во «творческий союз «Сталкер», 2010. — 176 с.
C. 64-65

ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ

Медицинскому реабилитационному центру «Буревестник» МВД Украины — 60 лет
C. 65-66

Новини

До дня науки

До дня науки Депутат Одеської обласної ради VIII скликання Буяновський Андрій Олександрович вручив подяку Одеської обласної ради трудовому колективу ДУ «Український ...
Читати далі…

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019 За результатами проведеного ...
Читати далі…

Оголошення

Увага! Проводимо семінар (БПР) «Принципи внутрішнього використання мінеральних вод при захворюваннях органів травлення»

19 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: