МЕТА, ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ ІНСТИТУТУ

(відповідно до Статуту, затвердженого наказом МОЗ України від 19.11.2021 № 2576)

  1. Метою діяльності Інституту є наукове та методичне забезпечення реалізації завдань державної політики щодо реабілітації у сфері охорони здоров’я, курортології, організації санаторно-курортного лікування, збереження та раціонального використання природних лікувальних ресурсів України, спрямоване на підвищення рівня надання медичної допомоги, розвиток системи охорони здоров’я та медичної науки з використанням сучасних досягнень науки і техніки.
  2. Предметом діяльності Інституту є проведення фундаментальних і прикладних (у тому числі клінічних) наукових досліджень та лікувальної діяльності відповідно до переліку цільових завдань і тематичного плану науково-дослідних робіт, які щорічно затверджуються Уповноваженим органом управління, плану наукової діяльності та інших планів роботи Інституту, що затверджуються директором.

Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Інститутом лише після їх отримання.

 

  1. Основними завданнями Інституту є:

1) розроблення науково-обґрунтованих програм і медичних технологій санаторно-курортного лікування та реабілітації у сфері охорони здоров’я;

2) комплексні дослідження природних лікувальних ресурсів, моніторинг і контроль за їх станом, вивчення механізму дії природних лікувальних ресурсів та преформованих засобів, інших засобів та методів реабілітації у сфері охорони здоров’я з науковим обґрунтуванням їх використання в лікувальній практиці;

3) внесення відомостей до Державного кадастру природних лікувальних ресурсів та реєстру вод природних мінеральних і вод джерельних за результатами наукових досліджень та щорічного моніторингу якості природних лікувальних ресурсів;

4) експертно-аналітичний супровід надання природним територіям статусу курортів державного або місцевого значення; 

5) розробка науково-обґрунтованих програм раціонального використання природно-лікувального потенціалу рекреаційних і оздоровчих територій;

6) надання консультативної, лікувально-діагностичної та реабілітаційної допомоги хворим різних нозологічних груп;

7) підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації;

8) підвищення кваліфікації медичних і управлінських кадрів, персоналу закладів охорони здоров’я з теоретичних, організаційних, нормативно-методичних питань реабілітації у сфері охорони здоров’я та курортології;

9) науково-методична та інформаційна діяльність у галузі реабілітації в сфері охорони здоров’я, курортології та санаторно-курортного лікування;

10) міжнародне співробітництво у галузі реабілітації та курортології згідно з чинним законодавством України.

 

  1. На виконання завдання з розроблення науково-обґрунтованих програм і медичних технологій санаторно-курортного лікування та реабілітації у сфері охорони здоров’я Інститут:

1) проводить фундаментальні дослідження механізму дії природних лікувальних ресурсів (далі – ПЛР) і фізичних факторів задля обґрунтування та створення новітніх технологій реабілітації та санаторно-курортного лікування хворих на різноманітну патологію;

2) проводить дослідження клінічної ефективності застосування ПЛР і преформованих засобів, фізичних факторів і методів апаратної фізіотерапії в програмах комплексної етапної реабілітації (стаціонарної, амбулаторної та санаторно-курортної) хворих;

3) науково обґрунтовує медичні технології реабілітації у сфері охорони здоров’я, які засновано на поєднаному застосуванні ПЛР, методів апаратної фізіотерапії, засобів фізичної реабілітації та психокорекції з метою підвищення якості медичної допомоги та гармонізації вітчизняних стандартів реабілітації у сфері охорони здоров’я зі світовими та європейськими на засадах доказової медицини;

4) здійснює організаційно-методичний і нормативний супровід санаторно-курортної діяльності, співпрацює з санаторно-курортними та іншими лікувальними закладами різних форм власності та відомчого підпорядкування з метою впровадження опрацьованих методів санаторно-курортного лікування та реабілітації для забезпечення максимальної доступності й якості реабілітаційних і курортних послуг.

 

  1. На виконання основних завдань із комплексного дослідження ПЛР і розвитку курортів Інститут:

1) проводить повний комплекс досліджень щодо медико-біологічної оцінки ПЛР: гідрогеологічні, фізико-хімічні, мікробіологічні, експериментальні (фізіологічні, імунологічні, біохімічні, морфологічні) дослідження та клінічні випробування;

2) здійснює медико-біологічну оцінку якості та цінності ПЛР (мінеральні води, лікувальні грязі, озокерит, бішофіт тощо);

3) обґрунтовує методики використання ПЛР у лікувальній практиці з наданням медичного (бальнеологічного) висновку;

4) проводить моніторинг якості ПЛР та випробування щодо оцінки їх відповідності, у тому числі сертифікаційні;

5) проводить підготовку та надає довідки на кондиції щодо ПЛР, на основі яких та за результатами геологорозвідувальних робіт Державною комісією України по запасах корисних копалин затверджуються запаси родовищ ПЛР;

6) оцінює можливість промислового освоєння ПЛР;

7) обґрунтовує терміни придатності до споживання ПЛР та преформованих засобів;

8) актуалізує медико-біологічну класифікацію мінеральних вод, що розширить перелік клінічних показань для використання в санаторно-курортному лікуванні різних за складом мінеральних вод та сприятиме гармонізації національних вимог щодо їх практичного використання, як у процесі виробництва, так і в медичній практиці, з сучасними Європейськими директивними документами;

9) забезпечує ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів та обґрунтування порядку створення автоматизованої системи;

10) розробляє і впроваджує нові методики виконання вимірювань показників безпечності, якості, оцінювання біологічної активності та нешкідливості при проведенні доклінічних досліджень і клінічних випробувань ПЛР та преформованих засобів;

11) здійснює експертно-аналітичний супровід процедури визнання природних територій курортами державного чи місцевого значення, зокрема, надає науково-консультативну та методичну допомогу в підготовці документів для оголошення природних територій курортними;

12) здійснює прогнозно-перспективну оцінку та визначення курортного потенціалу територій, проектування моделей сталого розвитку лікувально-оздоровчого туризму на курортних і рекреаційних територіях;

13) розробляє концепції розвитку курортів і комплексні програми оздоровчого туризму з експертним супроводом їх реалізації: обґрунтування розширення кількості медичних послуг на курорті та розроблення рекомендацій щодо покращення їх якості; розроблення технологій використання ПЛР та преформованих засобів; обґрунтування сучасної організації інфраструктури оздоровчих комплексів.

 

  1. На виконання основних завдань з консультативної, лікувальної діяльності та клінічних досліджень Інститут забезпечує:

1) участь лікарів поліклініки у виконанні наукової тематики Інституту, зборі інформації та обстеженні хворих задля аналізу результатів лікування, проведенні клінічних випробувань ПЛР, розробці та оновленні стандартів санаторно-курортного лікування дорослих та дітей;

2) надання спеціалістами поліклініки допомоги лікувально-профілактичним закладам України з питань доцільності та адекватності застосування засобів реабілітації у сфері охорони здоров’я, раціонального використання ПЛР та преформованих засобів;

3) участь лікарів поліклініки у санаторно-курортному відборі, наданні консультативної допомоги лікувально-профілактичним закладам з питань санаторно-курортного відбору.

 

  1. На виконання основних завдань з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації та підвищення кваліфікації медичних, управлінських кадрів і фахівців у галузі санаторно-курортного лікування та реабілітації у сфері охорони здоров’я Інститут:

1) сприяє співробітникам у процесі підготовки та захисту дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів і присвоєння вчених звань;

2) проводить підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації за спеціальністю медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія;

3) здійснює підвищення кваліфікації лікарів і спеціалістів з вищою немедичною освітою з питань реабілітації у сфері охорони здоров’я, курортології та фізіотерапії; спеціалістів у сфері промислового фасування ПЛР;

4) виступає науково-практичною базою для викладання навчальних дисциплін і проведення практики студентів профільних освітньо-професійних програм згідно з договорами про науково-практичну співпрацю із закладами вищої освіти регіону.

 

  1. На виконання основних завдань з науково-методичної, інформаційної діяльності та міжнародного співробітництва Інститут:

1) організовує та проводить науково-комунікативні та інформаційні заходи (науково-практичні конференції, семінари, наради, симпозіуми тощо) з питань теорії й практики реабілітації, санаторно-курортного лікування, оцінки ПЛР та розвитку курортів з метою обміну передовим досвідом, у тому числі інших держав, і бере участь у таких заходах, які проводяться іншими установами та організаціями;

2) готує до видання наукові роботи, тематичні збірники наукових праць, монографії, методичні посібники, узагальнюючі наукові праці, збірники документів і матеріалів, тези та матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, словники, енциклопедії, наукові довідники або покажчики, наукові періодичні видання, листи та рекомендації, науково-інформаційні, довідкові й інші матеріали, здійснює їх розповсюдження;

3) здійснює підготовку фахового видання;

4) бере участь у виконанні міжнародних, державних, регіональних, галузевих та міжвідомчих програм та проєктів, в опрацюванні наукових прогнозів та проведенні експертиз наукових досліджень за напрямами діяльності Інституту;

5) забезпечує інтеграцію наукових досліджень Інституту у світовий та європейський науково-дослідницький простір через публікації у міжнародних наукометричних виданнях, активну участь співробітників у міжнародних науково-комунікативних заходах та укладання договорів про наукове співробітництво з іноземними партнерами;

6) бере участь у діяльності наукових товариств, асоціацій, спілок, у тому числі іноземних і міжнародних, на правах членства;

7) організовує співпрацю, підтримання партнерських відносин і ділових зв’язків з органами публічної влади, науковими установами, закладами охорони здоров’я, вищими навчальними закладами, підприємствами, організаціями та громадськими об’єднаннями відповідного спрямування діяльності.