gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Науково-практичний журнал «Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія», № 3 (67), 2011

ISSN 2221-7983

ЗМІСТ

ПЕРЕДОВИЦЯ

Деякі аспекти ортопедичної реабілітації дітей. Бабов К. Д., Ніколаєва Н. Г.
З позиції клініциста обговорюються особливості ортопедичної реабілітації дітей. Визначено основні складові відновного лікування дітей з патологією опорно-рухового апарату — оперативна ортопедія, неоперативна ортопедія, відновлювальна терапія.
C. 3-7

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Санаторно-курортний комплекс реабілітації дітей з психовегетативним синдромом після завершення спеціальнрого лікування онкологічних захворювань. Моісеєнко Р. О., Бабов К. Д., Поберська В. О., Янченко Т. С., Хаджинова Н. А.
Представлена порівняльна оцінка результатів використання санаторно-курортних комплексів для реабілітації дітей в періоді ремісії онкологічних захворювань з наявністю психовегетативних синдромів. Показана доцільність застосування процедур електросну в загальному санаторно-курортному комплексі, що сприяє зменшенню астеноневротичних проявів, емоційної лабільності, поліпшенню процесів регуляції основних систем організму.
C. 7-10

Вплив дельфінотерапії на функціонування серцево-судинної системи дітей з різними ураженнями ЦНС. Романчук О. П., Василевська Н. Ю., Сорокін М. Ю., Подгорна В. В.
У дітей з різними ураженнями ЦНС показана динаміка змін у функціональному забезпеченні серцево-судинної системи при безпосередньому впливі однієї процедури і курсу дельфінотерапії. Встановлено оптимізуючу дію дельфінотерапії на насосну функцію серця, достатній рівень якої зріс з 18,8 до 56,3 % випадків, і на вегетативне забезпечення серцевого ритму, достатній рівень якого збільшився з 18,8 до 31,3 % випадків. Наявність цих позитивних змін свідчить про поліпшення скорочувальної функції серця і підвищення його адаптаційних можливостей у даної категорії дітей.
C. 10-13

Ефективність локальної дозованої баротерапії у хворих на гіпертонічну хворобу з дисциркуляторною енцефалопатією. Золотарьова Т. А., Волянська В. С., Гоженко О. А., Волянський С. Г.
Стаття присвячена комплесному санаторно-курортному лікуванню хворих з гіпертонічною хворобою та дисциркуляторною енцефалопатією. Доведено високу ефективність локальної дозованої баротерапії в лікуванні лікворно-венозних порушень у пацієнтів з дисциркуляторною енцефалопатією в порівнянні зі стандартною терапією по нормалізації лінійної швидкості кровопливу в прямому синусі та зменшення денного середньодобового коливання систолічного артеріального тиску.
C. 14-16

Обоснование возможности и целесообразности применения ингаляций нитроглицерина и верапамила у больных раком грудной железы с сердечно-сосудистыми осложнениями лучевой терапии. Савченко А. С.
Вивчалися гемодинамічні особливості інгаляційного шляху введення нітрогліцерину і верапамілу у хворих на рак грудної залози (РГЗ) з наявністю серцево-судинних ускладнень променевої терапії. За результатами разових проб порівнювали дію інфузій та інгаляцій цих вазо активних препаратів на стан центральної і периферичної гемодинаміки. Обгрунтовано можливість і доцільність застосування інгаляцій нітрогліцерину і верапамілу для лікування серцево-судинних ускладнень променевої терапії у хворих на РГЗ.
C. 17-20

Влияние минеральной воды «Березовская» на липидный спектр крови больных стабильной стенокардией напряжения. Соломко Е. В.
Показано, що у хворих на стабільну стенокардію напруження використання комбінованої ліпідкоригуючої терапії зменшеними дозами аторвастатину та фенофібрату з одночасним застосуванням питної мінеральної води «Березівська» дозволяє протягом 5–6 тижнів лікування досягти нормативних показників ліпідограми
C. 21-24

Застосування мінеральної води «Поляна Квасова» і скипидарних ванн у комплексному відновлювальному лікуванні хворих на метаболічний синдром. Волошина О. Б., Найдьонова О. В., Дукова О. Р., Лисий І. С.
Представлені результати комплексного впливу мінеральної води «Поляна Квасова» і скипидарних ванн у відновлювальному лікуванні хворих з метаболічним синдромом. Використання на амбулаторному етапі зазначених бальнеотерапевтичних чинників позитивно впливає на основні компоненти метаболічного синдрому: знижує масу тіла, зменшує інсулінорезистентність, покращує показники ліпідного та вуглеводного обмінів, сприяє досягненню цільового рівня артеріального тиску, тим самим істотно поліпшуючи якість життя даної категорії хворих.
C. 24-27

Особенности общих адаптационных реакций организма у водителей автотранспорта в зависимости от возраста, профессионального стажа и коррекция их нарушений физическими факторами. Горша О. В., Горша В. И.
Установлено, що під впливом комплексу несприятливих чинників виробничого середовища у водіїв автотранспорту різних стажево-вікових груп зростає співвідношення патологічних реакцій адаптації (хронічний та гострий стрес, переактивація), яке асоціюється з тривалістю профстажу. Застосування розроблених лікувально-реабілітаційних комплексів сприяло відновленню прогностично сприятливих адаптаційних реакцій та їх повноцінності. Обґрунтовано диференційований підхід до їхнього застосування. Відзначається, що з поглибленням дизадаптаційних процесів спостерігається зниження ефективності коригуючого реабілітаційного впливу.
C. 27-30

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Сравнительная оценка влияния минеральных вод с повышенным содержанием органических веществ на органы желудочно-кишечного тракта здоровых крыс. Насибуллин Б. А., Тихоход Л. В., Змиевский А. В.
Проведено порівняльну оцінку впливу трьох мінеральних вод (МВ) з підвищеним вмістом органічного вуглецю та з різною мінералізацією на структурно-функціональну характеристику органів травлення експериментальних тварин (шлунок, печінка). Установлено значний ступінь подібності дії вод за виразністю та односпрямованістю реакцій зазначених органів. Лише вживання МВ «Сколівська» (з найбільш високою осмоляльністю) виявило відчутну реакцію.
C. 31-34

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Современные возможности и перспективы лечения больных хроническим вирусным гепатитом С. Драгомирецкая Н. В., Заболотная И. Б., Малыхина Т. И., Фисенко Л. И., Ижа А. Н., Калиниченко Н. В.
Висвітлено основні напрями та принципи сучасного медикаментозного лікування хронічного вірусного гепатиту С. Представлено ефективність різних схем терапії, детально висвітлені різні недоліки подібного лікування. Обґрунтована перспектива використання природних і преформованих фізичних чинників як засобів можливого етіопатогенетичного впливу у даної категорії хворих.
C. 34-36

МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Качество жизни больных раком толстой кишки после внедрения в клиническую практику новой периоперационной программы комплексной реабилитации. Машуков А. А.
Автором опрацьована комплексна реабілітаційна програма, що вірогідно впливає на якість життя (ЯЖ) хворих на рак товстої кишки, які перенесли спеціальне лікування. Застосування цієї програми знижує виразність тривожних симптомів, покращує психологічний статус хворих, системне, гастроентерологічне, дефекаційне благополуччя, підвищує загальну ЯЖ у 6,6 рази. Використання мінеральної води у комплексі зі зберігаючою ходою та гігієнічною гімнастикою знижує виявляння диспептичних розладів на 45 % і справляє значущий позитивний вплив на ЯЖ хворих даної категорії.
C. 37-40

КУРОРТНІ РЕСУРСИ

Медико-біологічна оцінка якості та цінності мінеральних природних вод свердловини № 3-РК ДП «Санаторій «Верховина» Сойминського родовища Міжгірського району Закарпатської області. Польщакова Т. В., Нікіпелова О. М.
C. 41

Медико-біологічна оцінка якості та цінності підземних вод свердловини № 4-РК ДП «Cанаторій «Верховина» Сойминського родовища Міжгірського району Закарпатської області. Польщакова Т. В., Нікіпелова О. М.
C. 42

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Комплексная реабилитация сотрудников Министерства внутренних дел Украины в санаторно-курортных условиях. Нагаец О. А.
Викладена можливість реабілітації працівників органів внутрішніх справ та членів їх сімей шляхом комплексного використання природних лікувальних факторів міста Євпаторії за умов медичного реабілітаційного центру «Буревісник».
C. 43-44

ІНФОРМАЦІЯ

Нові книги.

Рекомендовані клінічні протоколи санаторної реабілітації хворих на туберкульоз (дорослі) / К. Д. Бабов, Л. Г. Авербух, А. М. Арват та ін. — Одеса: вид-во ТОВ «Зовнішрекламсервіс», 2011. — 100 с.

Особенности биологического действия минеральных вод разной минерализации / К. Д. Бабов, Т. А. Золотарева, Б. А. Насибуллин, Е. М. Никипелова, Е. С. Павлова, Н. А. Алексеенко, А. Я. Олешко. — К.: КИМ, 2009. — 60 с.
C. 44-45

ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ

Очаківському об’єднанню санаторно-курортних закладів 45 років. Єрмілов В. С.
C. 45-48

НЕКРОЛОГ

Памяти профессора САМОЙЛОВИЧА Виктора Анатольевича
C. 49

Новини

До дня науки

До дня науки Депутат Одеської обласної ради VIII скликання Буяновський Андрій Олександрович вручив подяку Одеської обласної ради трудовому колективу ДУ «Український ...
Читати далі…

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019 За результатами проведеного ...
Читати далі…

Оголошення

Увага! Проводимо семінар (БПР) «Принципи внутрішнього використання мінеральних вод при захворюваннях органів травлення»

19 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: