gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Науково-практичний журнал «Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія», № 2 (70), 2012

ISSN 2221-7983

ЗМІСТ

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Клиническая эффективность ароматерапии при хроническом обструктивном заболевании легких на этапе медицинской реабилитации
Юсупалиева М. М., Круглова А. Ю., Яковлев В. И.
Представлено огляд літературних даних щодо теоретичних та практичних аспектів ароматерапії у клініці внутрішніх хвороб, зокрема у пульмонології. Результати власних досліджень показали, що включення на етапі медичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів до стандартного санаторно-курортного лікувального комплексу композиційного аромапрепарату ПОЛIОЛ поліпшує результати лікування внаслідок позитивного впливу на системний компонент запалення, імунну систему, процеси перекисного окислення ліпідів та механізми антиоксидантного захисту.
С. 3-8

Комплексные программы санаторно-курортной реабилитации детей в периоде ремиссии онкологических заболеваний с применением минеральной воды Полтавского месторождения
Поберская В. А., Янченко Т. С.
Встановлено ефективність комплексних програм санаторно-курортної реабілітації дітей в періоді ремісії онкозахворювань з внутрішнім застосуванням фасованої мінеральної води «Лайф» Полтавського родовища. Показано, що запропоновані санаторно-курортні комплекси за умов питного прийому мінеральної води, які призначаються з урахуванням супутніх захворювань гепатобіліарної системи, шлунково-кишкового тракту, а також при наявності астеноневротичного синдрому за призначенням електросну, сприяють зменшенню імуно-гормонально-метаболічного дисбалансу та ендогенної інтоксикації.
С. 9-13.

Вплив комплексної санаторно-курортної реабілітації з використанням сульфатвміщуючих вод на відновлення функціонального стану печінки у дітей з онкогематологічними захворюваннями
Біличенко Т. О., Польщакова Т. В., Паненко А. В., Шаповалова Г. А., Лукаш О. В., Купріянова Е. Н.
Комплексная санаторно-курортная реабилитация детей после специального лечения онкогематологических заболеваний с использованием содержащих сульфаты питьевых минеральных вод способствует улучшению общего состояния детей, исчезновению или значительному уменьшению клинических проявлений болезни, способствует улучшению функционального состояния печени, ее сопутствующей патологии.
С. 13-16.

Радоновые ванны и электростимуляция в восстановительном лечении больных с атеросклерозом артерий нижних конечностей и артериальной гипертензией, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции
Роздильская О. Н., Омельяненко Е. В., Зиновьев Е. В.
Показано, що застосування радонових ванн та електростимуляції м’язів гомілок на тлі інфузії актовегіну у хворих (учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС) з атеросклерозом артерій нижніх кінцівок та артеріальною гіпертензією підвищує ефективність консервативної терапії з у рахуванням особливостей перебігу захворювань, покращує переносність фізичних навантажень та якість життя.
С. 17-20

Сравнительная оценка состояния гемодинамики у больных с черепно-мозговой травмой и атеросклерозом с начальными проявлениями недостаточности мозгового кровообращения
Коршняк В. А., Насибуллин Б. А., Коршняк Т. В.
Досліджено реологічні властивості крові, регуляцію судинного тонусу, стан стінки судин очного дна у хворих з наслідками закритої черепно-мозкової травми та атеросклерозом з початковим проявляннями порушень мозкового кровообігу. На підставі порівняльного аналізу результатів обстеження хворих з різною патологією зроблено висновок, що, незважаючи на численність подібних клінічних проявлянь, в основі виявлених порушень лежать різні механізми ушкодження. Автори вважають, що внаслідок різниці патогенетичних механізмів взаємного впливу досліджувані патології не мають.
С. 20-22

Бальнеотерапия в комплексном лечении структурно-функциональных изменений костной ткани у женщин в постменопаузе.
Беспоясная В. В., Ермоленко Т. А., Колоденко Е. В., Ямилова Т. Н.
Обстежено 47 жінок у постменопаузі з остеопорозом в сполученні з остеоартрозом та остеохондрозом. Проведено рентгенологічне дослідження, визначення маркера резорбції кісткової тканини, остеоденситометрія. Показано, що застосування бальнеолікування у комплексі з остеотропною медикаментозною терапією виявляє пролонгований терапевтичний ефект у вигляді значущого зменшення больового синдрому, що сприяє розширюванню рухового режиму та підвищенню якості життя.
С. 23-25

Магнитотерапия в восстановительном лечении больных после эндопротезирования тазобедренного сустава и аллопластики внутрисуставных переломов мыщелков большеберцовой кости
Щербина Е. И., Поливода А. Н.
У спостереженнях на 76 пацієнтах з переломами виростків великогомілкової кістки та 82 — після ендопротезування кульшового суглобу. Показано, що застосування на етапі реабілітації в загальному лікувальному комплексі перемінних магнітних полів низької частоти більш ефективно, у порівнянні з традиційним лікуванням: відновлює біомеханічні порушення, метаболічні зрушення, поліпшує процеси кістко утворення, знижує резорбцію кісткової тканини, що в остаточному підсумку оптимізує репаративну регенерацію.
С. 25-28

МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Реабілітація хворих після високотехнологічних оперативних втручань на кульшовому суглобі
Рой І. В., Майко В. М., Бабова І. К., Майко О. В., Баяндіна О. І.
В статье освещены особенности реабилитации больных после артроскопии и эндопротезирования тазобедренного сустава. Представлены данные про факторы, которые необходимо учитывать в процессе восстановительного лечения, жизненноважные и функционально значимые осложнения и ортопедические ограничения в послеоперационном периоде, подходы к дозированию загрузки на оперированную конечность и т.д.
С. 28-34

Саногенетична роль реабілітаційного впливу на м’язові спіралі у формуванні правильного рухового стереотипу тіла хворих на спастичні форми дитячого церебрального паралічу
Юшковська О. Г., Страшко Є. Ю.
Пути решения проблемы реабилитации больных детским церебральным параличом представляют особую актуальность. Перспективным направлением является комбинированное реабилитационное воздействие на мышечные спирали – кинематические мышечные цепи. В статье представлена разработанная авторами методика и дана интегральная оценка её эффективности.
С. 34-38

Використання методу індексів для визначення змін постави у дітей під час скринінгових медичних обстежень
Калиниченко І. О., Дяченко Ю. Л.
По результатам комплексного медицинского осмотра выявлено 35 % детей с нарушениями осанки. С помощью скринингового медицинского обследования детей с использованием метода индексов определена «группа риска» с начальными изменениями осанки. Своевременное выявление изменений осанки у детей дает возможность раннего начала проведения профилактических и корригирующих мероприятий с целью предупреждения прогрессирования патологических изменений.
С. 38-41

Принципи реабілітації хворих на ревматоїдний артрит з ураженням верхніх кінцівок
Герасименко С. І., Полулях М. В., Бабко А. М., Герасименко А. С.
В работе представлены принципы реабилитации больных РА с поражением верхних конечностей на основе изучения историй болезни 252 пациентов. Реабилитационные мероприятия выполнялись поэтапно, с включением как консервативных, так и оперативных методов. Приверженность изложенным принципам позволила добиться положительных результатов в 88,2 % случаев.
С. 41-45

КУРОРТНІ РЕСУРСИ

Природна територія Овідіопольского району Одеської області: проблема створення курорту місцевого значення
Новодран О. В., Мокієнко А. В.
На основании комплексной оценки природних лечебных ресурсов и состояния оздоровительно-лечебной инфраструктуры установлена перспективность предоставления статуса курорта местного значения определенной части территории Овидиопольского района Одесской области.
C/ 45-46

Медико-біологічна оцінка якості та цінності мінеральної розведеної води свердловини № 3-к с. Горішнє Стрийського району Львівської області
Драгомирецька Н. В., Заболотна І. Б.
С. 47

Медико-біологічна оцінка якості та цінності мінеральної розведеної води свердловини № 2-к Нинівського родовища с. Горішнє Стрийського району Львівської області
Крамаренко О. С.
С. 48

Медико-біологічна оцінка якості та цінності фасованої мінеральної природної лікувально-столової води «Нарзан Тавриди» м. Феодосія АР Крим
Поберська В. О., Янченко Т. С., Євсєєва С. Л., Рассудов В. Н., Находова Л. А.
С. 48-49

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Современное состояние и перспективы медицинской реабилитации больных ишемической болезнью сердца, ассоциированной с артериальной гипертензией
Бабов К. Д., Мегедь В, П., Усенко Е. А., Гоженко Е. А., Футрук О. В.
Освітлені питання етапної реабілітації пацієнтів, хворих на ішемічну хворобу серця, асоційовану з артеріальною гіпертензією, диференційоване використання немедикаментозних засобів, актуальні питання послідовності та оцінки ефективності лікування. Велика увага приділена можливостям бальнеотерапії, фізіотерапії, методам фізичної реабілітації у відновлювальному лікуванні з урахуванням етапу медичної реабілітації та особливостей перебігу захворювання.
С. 49-54

ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ

Матеріали ХІІ Підсумкової наукової сесії ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України»
С. 54-68

ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ

Професору Владимирову Олександру Аркадійовичу — 60 років
C. 69

Новини

До дня науки

До дня науки Депутат Одеської обласної ради VIII скликання Буяновський Андрій Олександрович вручив подяку Одеської обласної ради трудовому колективу ДУ «Український ...
Читати далі…

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019 За результатами проведеного ...
Читати далі…

Оголошення

Увага! Проводимо семінар (БПР) «Принципи внутрішнього використання мінеральних вод при захворюваннях органів травлення»

19 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: