gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Стаття (uk-ua) (3)

Директор: Бабов Костянтин Дмитрович

Костянтин Дмитрович БабовПередвиборча програма
кандидата на посаду директора
Державної установи «Український НДІ медичної реабілітації
та курортології Міністерства охорони здоров’я України»
Бабова Костянтина Дмитровича

Резюме

Освіта: Одеський медичний інститут ім. М.І. Пирогова (1976).
Вчене звання, учений ступінь: доктор медичних наук, професор.
Державні нагороди і грамоти: Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2004); Почесні Грамоти: МОЗ України (2002, 2007, 2009, 2011), Одеської та Львівської облдержадміністрації (2017); Подяки: Кабінету Міністрів України (2007), Державної прикордонної служби України (2011), Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я (2015).

Трудова діяльність: 08.1976-07.1977 – судовий лікар Басейнової лікарні на водному транспорті (м. Одеса); 07.1977-01.1979 – лікар-терапевт-кардіолог Одеської міської лікарні № 3; 01.1979-12.1979 – ст. лаборант кафедри госпітальної терапії Одеського медичного інституту ім. М.І. Пирогова; 12.1979-03.1983 – очна аспірантура в Українському НДІ кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска (м. Київ); 04.1983-09.1983 – лікар-кардіолог Республіканської клінічної лікарні 4-го Головного Управління при МОЗ України (м. Київ); 09.1983-04.1987 – асистент кафедри внутрішніх хвороб № 2 Одеського медичного інституту ім. М.І. Пирогова; 04.1987-12.1991 – старший, провідний науковий співробітник відділення інфаркту міокарда і відновлювального лікування Українського НДІ кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска (м. Київ); 12.1991-12.2018 – директор ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (м. Одеса).

Медична діяльність: консультації хворих кардіологічного профілю, у тому числі після інфаркту міокарда, хірургічної реваскуляризації міокарда тощо в профільних реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів на клінічних базах ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України».
Кваліфікація: вищі кваліфікаційні категорії зі спеціальностей «кардіологія», «організація і управління охороною здоров’я».

Наукове керівництво: під керівництвом Бабова К.Д. захищено 6 докторських та 16 кандидатських дисертацій зі спеціальності «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія».

Наукові праці: автор понад 500 наукових праць, в тому числі 36 монографій та посібників, 3 підручники, 38 інформаційно-методичних видань, 47 патентів; h-індекс дорівнює 8.

Основні наукові досягнення:
– наукові дослідження стану природних лікувальних ресурсів та рекреаційних територій курортів: розроблено алгоритм оцінки природних лікувальних ресурсів, який полягає у поетапних комплексних дослідженнях (гідрогеологічних, лабораторних – фізико-хімічних, мікробіологічних, експериментальних – фізіологічних, патофізіологічних та клінічних), їх складу та механізму дії, якості, безпечності та клінічної ефективності.
Наукові дослідження, проведені згідно розробленого алгоритму, є підставою для використання природних лікувальних ресурсів в санаторно-курортному лікуванні та медичній реабілітації в установах охорони здоров’я різних форм власності та відомчого підпорядкування; надання природним територіям курортів статусу курортів державного та місцевого значення, затвердження запасів родовищ природних лікувальних ресурсів Державною комісією України по запасах корисних копалин, ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів України та формування стратегії розвитку курортно-рекреаційних територій.
– створення комплексних програм розвитку санаторно-курортної сфери: розроблено науково-методичну та нормативну базу функціонування відділень реабілітації в санаторно-курортних закладах різних форм власності та відомчого підпорядкування; створено систему ранньої санаторної реабілітації хворих після гострого інфаркту міокарда, гострих коронарних синдромів тощо; розроблено стандарти (клінічні протоколи) санаторно-курортного лікування дітей та дорослих, показання та протипоказання щодо направлення на санаторну реабілітацію; систематизовано дані про природні лікувальні ресурси та їх використання в медичній практиці; науково обґрунтовано необхідність створення відділень санаторної реабілітації осіб, що постраждали в умовах надзвичайних ситуацій та бойових дій; ведеться розробка напрямів лікувально-оздоровчого туризму на курортних територіях.

Науково-організаційна діяльність:
Засновник (у 2005 році) нової наукової спеціальності 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія (Постанова президії ВАК України від 09.03.2005р. № 23-09/2). Був головою Спеціалізованої вченої ради Д 41.608.01 з правом прийняття до розгляду та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора/кандидата медичних наук за вказаною спеціальністю, в раді захищено 93 дисертаційної роботи, з яких 17 – докторських, 43 дисертаційні роботи виконані практичними лікарями.
Ініціатор видання та головний редактор (з 1994 року) науково-практичного журналу «Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія», член редакційної ради науково-практичного журналу «Реабілітація та паліативна медицина».
Організатор багаторічної співпраці з санаторно-курортними закладами різних форм власності та відомчого підпорядкування, у тому числі «силових» відомств – центрами медичної реабілітації МВС України, також укладено Меморандум з Державною прикордонною службою України.
Член (з 2016 року) Наукової ради з туризму та курортів (утворена Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.04.2016 р. № 733).
Голова Технічного комітету № 124 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (ТК-124) «Природні та преформовані лікувальні ресурси» (Наказ Держстандарту України від 08.05.98 р. № 303).
Експерт Державної комісії України по запасах корисних копалин.
Засновник (у 1998 році) та віце-президент ВГО «Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів та курортологів» (ВАФК). Один із засновників (у 2016 році) та старший віце-президент Національної туристичної організації (НТО) України.

Міжнародне наукове співробітництво:
Є почесним віце-президентом ВАФК, яка входить до Міжнародної Федерації Водолікування та Кліматології (FEMTEK); старшим віце-президентом НТО України, що входить до складу Всесвітньої туристичної організації (UNWTO); членом Української асоціації медичного туризму (УАМТ), що є членом Всесвітньої Асоціації Медичного Туризму (GHTC); членом Асоціації виробників мінеральних та питних вод України, яка є асоційованим членом Європейської Федерації бутильованих вод (EFBW).

Основні здобутки

За час перебування на посаді директора досягнуто таких результатів:

ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України» – єдина інституція в Україні, що здійснює стратегічні дослідження природних лікувальних ресурсів, моніторинг їх безпечності та якості, організаційно-методичний і нормативний супровід санаторно-курортної діяльності.

З метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я Інститут виконує експериментальні та клінічні дослідження у сфері медичної реабілітації, фізіотерапії та курортології, які спрямовано на підвищення рівня надання медичної допомоги та забезпечення здоров’я населення, збереження та раціонального використання природних лікувальних ресурсів України, підготовку висококваліфікованих наукових кадрів.

Для виконання цих завдань спільно з колективом було створено одну з потужних науково-дослідних установ з питань дослідження природних лікувальних ресурсів; організації санаторно-курортного лікування та медичної реабілітації, лікувально-оздоровчого туризму; розвитку природних територій курортів, зокрема, щодо надання природним територіям статусу курортів державного або місцевого значення. В Інституті функціонують Український державний центр стандартизації і контролю якості природних і преформованих засобів (наказ МОЗ України від 09.12.92 р. № 685) та Центр ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів (наказ МОЗ України від 02.11.07 р. № 179), до якого, за результатами наукових досліджень Інституту, вносяться відповідні дані щодо нових природних лікувальних ресурсів та щорічного моніторингу якості природних лікувальних ресурсів, які використовуються в санаторно-курортній та позакурортній практиці. Працює Технічний комітет № 124 Мінекономрозвитку України (ТК-124) «Природні та преформовані лікувальні ресурси» (Наказ Держстандарту України від 08.05.98 р. № 303), який виконує функції розробки, розгляду, погодження і супроводу національних стандартів у сфері застосування природних та преформованих лікувальних ресурсів. В Інституті є відділ фундаментальних досліджень, до складу якого входять клініко-діагностична лабораторія та лабораторія фізіології з віварієм; відділ медичної реабілітації, науково-організаційний відділ. Випробувальні лабораторії Інституту акредитовано Національним агентством України з акредитації (відповідно до вимог ISO/IEC 17025:2006), що дозволяє проводити дослідження на сучасному науковому рівні.

Кадровий потенціал Інституту представлено фахівцями різних напрямів – медики, геологи, хіміки, біологи, екологи, серед яких 1 чл.-кор. НАМН України, 6 докторів та 17 кандидатів наук, вчене звання професора мають 4 особи, старшого наукового співробітника – 6 осіб, 1 – доцента, 3 – Заслуженого діяча науки і техніки України, 3 наукових співробітника є членами спеціалізованих вчених рад, 3 – членами редколегій науково-практичних журналів, 1 – член правління ГО «Українська гастроентерологічна асоціація», 1 – нагороджено орденом «За заслуги» III ступеня, середній вік наукових співробітників – 45 років. За останні 3 роки відповідно до плану завершили навчання 2 докторанти і 1 аспірант, дисертації представлено до спеціалізованих вчених рад; на сьогодні виконується 2 докторські та 4 кандидатські дисертації. За останні 3 роки Інститутом організовано та проведено 11 науково-практичних конференцій (7 – міжнародні) та 2 міжнародні форуми.

Структурні підрозділи укомплектовано лікувальним, діагностичним та лабораторним обладнанням, своєчасно проводиться акредитація усіх дослідних лабораторій для реалізації діяльності Інституту. Співробітники мають доступ до глобальної електронної мережі, постійно оновлюється сайт Інституту, є власна наукова бібліотека на 39 тис. бібліографічних одиниць зберігання, яку внесено до Реєстру Національної медичної бібліотеки України. Це дозволяє в повному обсязі реалізовувати пріоритетні наукові напрямки діяльності Інституту.
Інститутом за останні роки розроблено медичні технології санаторно-курортного лікування та медичної реабілітації дорослих та дітей; систему ранньої санаторної реабілітації за напрямами: м’язово-скелетна реабілітація (після операцій на опорно-руховому апараті, ревматологічні захворювання); кардіореабілітація (після перенесеного інфаркту міокарда, пролікованої нестабільної стенокардії, оперативних втручань на серці та судинах серця); після оперативних втручань на органах травлення; медико-психологічна реабілітація учасників АТО; систему санаторної реабілітації дітей після радикального лікування онкогематологічних захворювань; науково-методичні та нормативні матеріали для санаторно-курортних закладів різних форм власності та відомчого підпорядкування, у тому числі «силових» відомств.

На основі досліджень стану та біологічної активності природних лікувальних ресурсів Державною комісією України по запасах корисних копалин затверджуються запаси родовищ природних лікувальних ресурсів та відповідними органами влади готуються обґрунтування щодо визначення природних територій курортами державного та місцевого значення. Так, на підставі даних Інституту оголошено курортами державного значення м. Хмільник (Вінницька обл.), м. Бердянськ (Запорізька обл.), м. Саки (АР Крим), м. Скадовськ (Херсонська обл.), м. Миргород (Полтавська обл.), м. Слов’янськ (Донецька обл.); курортами місцевого значення – Солотвино (Закарпатська обл.) та Косів (Івано-Франківська обл.). За результатами наукових досліджень у співпраці з іншими науковими установами м. Одеси та при сприянні Одеської обласної державної адміністрації у 2018 році природну територію Куяльницького лиману оголошено курортом державного значення. З метою сталого розвитку курортних територій України продовжується робота сумісно з органами виконавчої влади та об’єднаними територіальними громадами щодо визнання природних територій курортами у низці областей України, зокрема у Львівській обл. (Східниця, Трускавець, Моршин – курорти державного значення, Немирів, Любінь Великий – місцевого значення), Волинській обл. (Шацьк – курорт державного значення), Одеській обл. (Сергіївка, Затока – курорти місцевого значення), Миколаївській обл. (Коблеве – курорт місцевого значення), Харківській обл. (Люботин – курорт місцевого значення), Хмельницькій обл. (Сатанів, Кам’янець-Подільський – курорти місцевого значення), Київській обл. (Ворзель – курорт місцевого значення). Слід зауважити, що курортно-туристична спрямованість є містоутворюючою для вказаних курортних територій, підвищує їх інвестиційний потенціал та привабливість, забезпечує населення цілорічними робочими місцями.

Науковцями Інституту щорічно видаються монографії, посібники, підручники, тільки за останні 10 років видано 23 монографії, 33 підручника та посібника, 47 методичних документів, 39 інформаційних листів, отримано 81 патент, опубліковано 760 наукових статей, до Реєстру галузевих нововведень включено 73 пропозиції. Серед вагомих публікацій: підручники «Основи курортології», «Медицинская реабилитация» (2012), «Медицинская реабилитация» (2015); монографії «Мінеральні води України», «Лечебные грязи (пелоиды) Украины» (у двох томах), «Пути и средства оптимизации репаративной регенерации. Хирургические бальнеофизиотерапевтические методы, медицинская реабилитация», «Хвороби дезадаптації в практиці відновлювальної медицини», «Стандарти (клінічні протоколи) санаторно-курортного лікування», «Клінічні протоколи санаторно-курортного лікування дітей», «Минеральные воды в санаторно-курортной реабилитации детей с онкозаболеваниями», «Nanophysics, Nanophotonics, Surface Studies and Applications, Springer Proceedings in Physics (Chater 14. Chemical modification of peloids with Nano- and Microparticles of Natural Minerals and their practical use)», «Роль мікробіоти у формуванні мінеральних природних вод», «Курорти державного та місцевого значення», «Державний кадастр природних лікувальних ресурсів. Здобутки та перспективи», «Реабілітація постраждалих в умовах надзвичайних ситуацій та бойових дій. Посттравматичний стресовий розлад», «Регіональний туристичний продукт: проектний підхід до забезпечення конкурентоспроможності»; посібники «Реабілітація дітей з онкогематологічними захворюваннями в санаторно-курортних умовах», «Відновлювальне лікування хворих з диспластичною та дегенеративно-дистрофічною патологією кульшових суглобів», «Посібник по відтворенню експериментальних моделей розповсюджених нозологічних форм та їх верифікація», науково-практичний довідник «Курорти та санаторії України».

Лікувальна діяльність Інституту здійснюється на базах клінічних санаторіїв різного відомчого підпорядкування та форм власності, з якими укладено Договори про науково-практичну співпрацю, і в поліклініці Інституту. Кількість лікарів в поліклініці – 16, всі мають вищу кваліфікаційну категорію, в тому числі – 6 кандидатів медичних наук. Поліклініка надає громадянам третинну спеціалізовану амбулаторну допомогу – консультативну, лікувально-діагностичну та реабілітаційну – хворим дітям та дорослим різних нозологічних груп Одеського регіону та інших областей України. Зокрема, фахівцями поліклініки надаються послуги з відновлювального лікування хворих за програмами відновлювального лікування дітей з ураженнями ЦНС, відновлювального лікування дітей та дорослих із захворюваннями органів дихання, відновлювального лікування фертильних контингентів населення, амбулаторної реабілітації тимчасово переміщених осіб й учасників АТО та їх родин тощо.

Інститутом проводяться комплексні наукові дослідження сумісно з низкою науково-дослідних установ: Південноукраїнського відділення НАН України (м. Одеса), ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», Інститутом біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України, Одеським державним екологічним університетом МОН України, Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса), Одеським регіональним інститутом державного управління НАДУ при Президентові України; з Гданським Університетом (Польща), Білоруським державним медичним університетом, Науково-практичним центром курортології, фізіотерапії, реабілітації та лікувального туризму Грузії «Тбіліський бальнеологічний курорт». Інститут є членом: ВГО «Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів та курортологів» (входить до Міжнародної Федерації Водолікування та Кліматології (FEMTEK); Української асоціації медичного туризму (входить до Всесвітньої Асоціації Медичного Туризму (GHTC); Національної туристичної організації України (входить до Всесвітньої туристичної організації (UNWTO); Асоціації виробників мінеральних та питних вод України (є асоційованим членом Європейської Федерації бутильованих вод (EFBW).

Інститут є базою для викладання навчальних дисциплін (рекреаційні ресурси та курортологія; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; менеджмент в туризмі; метрологія та сертифікація) згідно Договорів про науково-практичну співпрацю з Одеським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Одеським інститутом післядипломної освіти Національної академії харчових технологій, Одеським державним екологічним університетом, Південноукраїнським національним педагогічним університетом ім. К.Д. Ушинського.

В рамках пілотного проекту з Департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради проводиться робота щодо поліпшення організації та якості надання санаторно-курортної допомоги, у т.ч. організації служби медичної реабілітації на сучасному рівні у м. Одесі, укладено Меморандум з Державною прикордонною службою України щодо удосконалення медичної, медико-психологічної реабілітації та санаторно-курортного лікування, створення сучасної системи медичної реабілітації, розширення можливостей санаторно-курортного забезпечення військовослужбовців та персоналу ДПС України.

В подальшому моя діяльність на посаді директора ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» та здобутки колективу дадуть можливість спрямовувати багатовекторність досліджень на реалізацію цілей сталого розвитку курортно-рекреаційних територій та санаторно-курортної сфери України, реформування системи охорони здоров’я згідно стратегічних програм нашої держави: Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020”, ухвалена Указом Президента України від 12.01.2015р. №5/2015, проект Стратегії сталого розвитку України до 2030 року, Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2020 років, Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2017р. №168-р.

Основними напрямками діяльності ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» на найближчі п’ять років бачу:

  • – обґрунтування організаційно-методичних основ управління санаторно-курортною сферою України; науково-практичні та методичні розробки в сфері медичної реабілітації, лікування та оздоровлення на курортах з використанням природних факторів і інших засобів реабілітації (медичної, фізичної, медико-психологічної);
  • – розробку стратегій сталого розвитку природних територій курортів, природоохоронного фонду України з наявністю природних лікувальних ресурсів як курортно-туристичних та рекреаційно-туристичних дестинацій;
  • – експертно-аналітичний супровід зонування природних територій на курорти державного або місцевого значення (аналіз наявності, стану природних лікувальних ресурсів курортних територій за комплексом показників (екологічних, соціальних, економічних);
  • – впровадження комплексу заходів щодо раціонального і екологічно збалансованого використання рекреаційних ресурсів (моніторинг стану природних лікувальних ресурсів, підготовка довідок про кондиції на родовища природних лікувальних ресурсів для підрахунку і затвердження запасів тощо);
  • – диференціацію напрямків (спеціалізацій) туризму, створення комплексних програм оздоровчого (велнес, спа) та медичного туризму в курортно-туристичних дестинаціях.

Новини

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019 За результатами проведеного ...
Читати далі…

Увага! Проводимо Міжнародну науково-практичну конференцію

«15 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Оголошення

Увага! Проводимо семінар (БПР) «Принципи внутрішнього використання мінеральних вод при захворюваннях органів травлення»

19 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: