gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

ЗВІТ про результати виконання у 2020 році умов контракту з керівником Державної установи «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України» від 20.03.2019 № 12 та дотримання вимог законодавства

 

Діяльність Державної установи «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України» (далі – Інститут) відповідно до умов зазначеного контракту було спрямовано на виконання у повному обсязі тематичного плану науково-дослідних робіт (далі – НДР) Інституту на 2020 рік, виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань, ефективну практичну, наукову та інноваційну діяльність, отримання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів, ефективне впровадження результатів наукових досліджень в практику охорони здоров’я, міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво, підготовку наукових кадрів, забезпечення стабільного фінансово-економічного стану та господарської діяльності Інституту, ефективне використання та збереження закріпленого державного майна, дотримання вимог законодавства про працю, виконання основних організаційних заходів МОЗ України на 2020 рік, особливо пов’язаних з пандемією Covid-19.

 

Наукова і науково-методична діяльність

Науково-практична діяльність Інституту регламентується Статутом, затвердженим наказом МОЗ України від 15.05.2013 № 68-О, в якому визначено, що Інститут з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я виконує фундаментальні та прикладні (у тому числі клінічні) дослідження у галузі медичної реабілітації, фізіотерапії та курортології, спрямовані на підвищення рівня надання медичної допомоги та забезпечення збереження здоров’я населення, розвиток охорони здоров’я та медичної науки, збереження та раціональне використання природних лікувальних ресурсів (далі – ПЛР) України, підготовку висококваліфікованих наукових та медичних кадрів.

Протягом звітного періоду виконувались 2 НДР, затверджені МОЗ України на конкурсній основі, за рахунок коштів державного бюджету:

1) «Курортно-рекреаційний потенціал Причорноморського регіону України, можливості сталого розвитку лікувально-оздоровчого туризму, інвестиційна привабливість» (2020-2021 рр.);

2) «Розробити систему реабілітації військовослужбовців з різними травмами та захворюваннями в санаторно-курортних умовах із використанням природних лікувальних чинників» (2020-2022 рр.).

В рамках виконання першої НДР проведено наступну роботу:

 • –  обґрунтовано доцільність організації в Україні обсерваторії медичного та лікувально-оздоровчого туризму для забезпечення моніторингу стану ПЛР і курортних територій, санаторно-курортної інфраструктури та екологічно-безпечного оздоровлення рекреантів;
 • – розроблено алгоритм оцінки курортно-рекреаційного потенціалу регіону та проведено оцінку курортно-рекреаційного потенціалу, сучасного стану розвитку санаторно-курортної галузі та курортно-рекреаційного використання територій Одеської та Херсонської областей;
 • – сформульовано науково-обґрунтовані рекомендації щодо забезпечення  сталого розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Одеській та Херсонській областях.

По другій НДР відпрацьовано наступне:

 • –  на підставі аналізу історій хвороб та обстеження військовослужбовців у складі мультидисциплінарної команди у центрі медичної реабілітації та санаторного лікування «Одеський» Міністерства оборони України, клінічному санаторії «Аркадія» Державної прикордонної служби України визначено стан психологічного здоров’я, особливості перебігу соматичних захворювань, характер, частоту травм та поранень залежно від строків надходження на реабілітацію, а також ефективність застосованих методів лікування;
 • –  встановлено, що у військовослужбовців – учасників бойових дій емоційно-психологічні проблеми переважають над фізичним дефектом, як на етапі ранньої реабілітації, так і у віддалені терміни;
 • – для уточнення основних патогенетичних механізмів психо-неврологічних порушень в експерименті було відтворено модель посттравматичного стресового розладу з метою розробки в подальшому патогенетично обґрунтованих диференційованих методів реабілітації з застосуванням природних та преформованих лікувальних чинників, що прискорюватиме максимальне відновлення та одужання, сприятиме зміцненню фізіологічного та психологічного здоров’я, відновленню військового та трудового потенціалу, поверненню до активного соціального життя.

Сьогодні Інститут є єдиною установою, що здійснює на договірних засадах дослідження ПЛР України, моніторинг їх безпечності та якості, обґрунтовує цінність, раціональне використання, охорону, зокрема:

 • –  здійснює медико-біологічну оцінку якості та цінності ПЛР (мінеральні води, лікувальні грязі, озокерит, бішофіт тощо);
 • –  обґрунтовує методики використання ПЛР у лікувальній практиці з наданням медичного (бальнеологічного) висновку (наказ МОЗ України від 02.06.2003 № 243 «Про затвердження Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів, визначення методів їх використання», зареєстрований в Мінюсті України 29.08.2003 за № 752/8073);
 • –  проводить підготовку та надає довідки на кондиції щодо ПЛР, на основі яких та за результатами геологорозвідувальних робіт Державною комісією України по запасах корисних копалин затверджуються запаси родовищ ПЛР;
 • –  здійснює експертно-аналітичний супровід надання статусу курортів державного або місцевого значення природним рекреаційним територіям;
 • –  оцінює можливість промислового освоєння ПЛР;
 • –  обґрунтовує терміни придатності до споживання фасованих мінеральних вод;
 • –  проводить моніторинг якості ПЛР;
 • –  забезпечує ведення Державного кадастру природних ПЛР та обґрунтування порядку створення автоматизованої системи.

В рамках позабюджетної тематики найбільш значимими договорами про надання послуг були такі:

1) проведення аналізу рекреаційних можливостей місцевих сільських територій Українських Карпат у межах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей та розроблення моделі раціонального використання рекреаційних ресурсів сільських територій в рамках підходу сталого розвитку з метою реалізації заходів проекту «Забезпечення сталого розвитку туризму в Українських Карпатах», що реалізується у рамках Програми регіонального розвитку «Розвиток туризму» Міністерства розвитку громад та територій України за рахунок секторальної бюджетної підтримки;

2) оцінка сучасного стану якості пелоїдів та ропи Куяльницького лиману Одеської області в рамках проведення та реалізації заходів щодо виконання Регіональної програми збереження та відновлення водних ресурсів Куяльницького лиману на 2019-2023 рр., затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 25.10.2019 № 1095;

3) розробка переліку заходів щодо підготування складової клопотання (рекреаційні ресурси, санаторно-курортні та оздоровчі заклади, інфраструктура міста) про оголошення природної території міста Трускавець Львівської області курортом державного значення.

За заявками різних організацій та підприємств у звітному періоді укладено договори:

– про виконання НДР – 69, у тому числі:

з проведення прогнозної оцінки – 12,

з медико-біологічної оцінки якості та цінності – 34,

з клінічних випробувань – 14,

з визначення терміну придатності до споживання – 9;

– про надання послуг з моніторингу якості природних ресурсів та преформованих засобів – 105.

За звітний період підготовлено звітів про виконання НДР – 41, у тому числі:

 • – щодо проведення прогнозної оцінки – 6;
 • – щодо медико-біологічної оцінки якості та цінності – 29;
 • – щодо клінічних випробувань – 6.

Проведено 221 моніторинг якості природних ресурсів та преформованих засобів з наданням протоколів досліджень, у тому числі: мінеральних вод – 217,пелоїдів – 4.

Виконано 789 фізико-хімічних та мікробіологічних досліджень 447 зразків мінеральних вод та пелоїдів, у тому числі 221 на моніторинг якості, решта – в рамках НДР.

Видано 10 нових медичних (бальнеологічних) висновків, оновлено 15 існуючих. Узгоджено 4 технологічні інструкції на обробку та фасування мінеральних вод, розроблено 2 етикетки на фасовану продукцію.

Розроблено та впроваджено у практику 2 експериментальні патології: модель сечокам’яної хвороби та модель посттравматичного стресового розладу.

З метою виконання НДР щодо досліджень ПЛР 8 співробітників Інституту здійснили 13 відряджень з виїздами на родовища з метою виконання польових досліджень, оцінки їх сучасного стану, відбору проб на лабораторні дослідження.

Протягом року за результатами виконання договірних зобов’язань стосовно здійснення досліджень ПЛР за різними напрямками, зокрема:

 • – видано 16 рекомендацій про доцільність подальшого проведення клінічних випробувань з метою визначення лікувального ефекту ПЛР на підставі проведення медико-біологічних досліджень;
 • – розроблено показання та протипоказання щодо застосування в лікувальній практиці 7 мінеральних вод з видачею медичного (бальнеологічного) висновку;
 • – надано 15 довідок про кондиції для затвердження запасів ПЛР;
 • – надані рекомендації щодо збереження якості лікувальної грязі та ропи Куяльницького лиману;
 • – обґрунтовано перелік заходів щодо оголошення м. Трускавець курортом державного значення;
 • – визначено перспективні напрями та моделі раціонального використання рекреаційного потенціалу сільських територій Українських Карпат у межах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей.

На 01.01.2021 відповідно до укладених договорів у Державний кадастр природних лікувальних ресурсів за результатами наукових досліджень нових ПЛР внесено відомості про 464 мінеральні води, 11 пелоїдів, 6 бішофітів і 2 глини.

За результатами проведеного Національним агентством з акредитації України 16-17.03.2020 чергового оцінювання встановлено відповідність діяльності Українського державного центру стандартизації і контролю якості природних і преформованих засобів Інституту(далі – Центр стандартизації) стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», а отже – вимогам міжнародних правил і процедур, та видано атестат про акредитацію від 09.06.2020 №20386, дійсний до 03.08.2022, що засвідчує компетентність Центру стандартизації відповідно до вимог цього стандарту у сфері фізико-хімічного та мікробіологічного випробування мінеральних, питних, штучно-мінералізованих вод, лікувальних грязей (пелоїдів) та лікувальних препаратів на їх основі.

Поліклініка Інституту отримала акредитаційний сертифікат МОЗ України на вищу кваліфікаційну категорію від 29.12.2020 серія МЗ №015116, дійсний до 28.12.2023. Провадження діяльності з надання консультативно-діагностичної та лікувальної допомоги дорослим та дітям в поліклініці підтверджено ліцензією від 21.06.2012 серія АГ № 600634, оновленою у 2014 році.

Клінічні дослідження та лікувальна діяльність Інституту здійснюється на базі поліклініки, а також клінічних санаторіїв різного відомчого підпорядкування та форм власності, з якими укладено договори про науково-практичну співпрацю, а саме: підприємство профспілки Одеської залізниці лікувально-оздоровчий комплекс «Біла Акація», приватний санаторій «Сартус», клінічний санаторій «Аркадія» Державної прикордонної служби України, центр медичної реабілітації та санаторного лікування «Одеський» Міністерства оборони України.

Відповідно до сучасних вимог поліклініка Інституту надає громадянам третинну високоспеціалізовану амбулаторну допомогу, в межах укладених договорів та планових НДР бере участь у виконанні наукової тематики, а також проводить реабілітацію в декількох напрямках за затвердженими Вченою радою програмами:

 • – програма відновлювального лікування дітей з ураженнями ЦНС;
 • – програма відновлювального лікування дітей та дорослих із захворюваннями органів дихання;
 • – програма відновлювального лікування фертильних контингентів населення;
 • – програма амбулаторної реабілітації учасників АТО та їх родин, тимчасово переміщених осіб, запроваджена у вересні 2015 року;
 • – програма реабілітації хворих після перенесеного COVID-19, узгоджена з Департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради (протокол засідання Вченої ради Інституту від 18.09.2020 № 17);
 • – пошукова НДР Інституту «Розробити програму комплексної етапної реабілітації (стаціонарної, амбулаторної та санаторно-курортної) осіб, що перенесли COVID-19, з урахуванням особливостей коморбідної патології» (затверджена Вченою радою Інституту 01.12.2020, протокол № 20).

Для забезпечення ефективної практичної, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності були проведені такі заходи:

1) березень 2020 року – проведено підсумкову наукову сесію Інституту «Природні лікувальні ресурси – стан, проблеми, перспективи використання», за результатами якої видано збірник;

2) 02.07.2020 – онлайн-конференція «Рекреація та лікувально-оздоровчий туризм. Перспективи для Херсонщини» у форматі «Microsoft Teams» з метою обговорення потенціалу ПЛР Херсонської області, розвитку медичного та лікувально-оздоровчого туризму на засадах смарт-спеціалізацій;

3) 16.12.2020 – участь у засіданні щодо реалізації пілотного проекту з метою запровадження національної інфраструктури геопросторових даних в рамках виконання положень Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»; учасники проекту – Державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії», представники державних органів, установ, організацій і підприємств, що є держателями даних національного рівня.

В рамках міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва:

1) взято участь у 2-й Міжнародній конференції з передових виробничих процесів «InterPartner-2020» (September 8-11, 2020, Odessa, Ukraine), представлено доповідь за темою: «Using the Specific Molarity Indicator of the Chemical Parameters of Mineral Waters in Assessing Their Biological Effects», https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-68014-5_80;

2) взято участь в Міжнародній науковій конференції «EU and its neighbourhood: enhancing EU actorness in the eastern borderlands» (October 15-17.2020, Romania), представлено доповідь за темою: «Sustainable tourism observatory as a mechanism for administration of eco-safe resort destinations development in Eastern Europe», www.cse.uaic.ro;

3) відпрацьовано наступне:

–  відповідно до листа МОЗ України від 02.07.2020 № 22-04/18281/2-20 надано інформацію щодо співпраці з Китайською Народною Республікою в рамках проектів співробітництва та ініціативи «Один пояс, один шлях»;

–  відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 № 1/41015/0/1-20 надано пропозиції щодо потреб у залученні технічної допомоги Японії;

–  відповідно до листів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 22.09.2020 №№ 4314-05/57657-03, 4314-05/57658-03 надано інформацію щодо напрямків співпраці з Кувейтом, ОАЕ, Саудівською Аравією;

–  на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 04.12.2020 № 49617/0/1-20 до листа Голови організаційного комітету STS&P щодо проведення в Україні у вересні 2021 року Міжнародної виставки та конференції з інтелектуальних технологій для сталого розвитку та закупівель надано пропозиції щодо співпраці з Республікою Корея.

Інститут є базою для викладання навчальних дисциплін (рекреаційні ресурси та курортологія; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; менеджмент в туризмі; метрологія та сертифікація) згідно з договорами про науково-практичну співпрацю з Одеським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Одеським інститутом післядипломної освіти Національної академії харчових технологій, Одеським державним екологічним університетом, Південноукраїнським національним педагогічним університетом ім. К.Д. Ушинського.

Впродовж року директор Інституту очолював державну екзаменаційну комісію відповідно до діючого навчального плану підготовки магістрів зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету.

Плідна співпраця налагоджена з управлінням туризму, курортів та рекреації Одеської обласної державної адміністрації (далі – ОДА), що забезпечує якісне та адресне використання наукових досягнень з вивчення лікувально-оздоровчого та курортно-рекреаційного потенціалу Одеської області.

За результатами моніторингу стану Куяльницького лиману за період 2016-2018 рр. та багаторічного дослідження унікальних лікувальних властивостей водойми розроблено пропозиції до проекту концепції Державної цільової програми «Соціально економічний та екологічний розвиток природних територій курорту державного значення Куяльник на 2020-2024 роки», що було обговорено з експертами на громадському слуханні в Одеській ОДА.

Аналіз стану ПЛР, стратегію розвитку туризму та курортів було обговорено на онлайн-конференції з представниками управління туризму і курортів Херсонської ОДА. Зокрема, надано аналітичні дані щодо стану вивченості ПЛР, перспектив і можливостей їх використання, а також визначено ризики нераціонального використання природно-лікувального потенціалу регіону.

Науковці інституту беруть активну участь у роботі фокус групи «Рекреація, курорти та парки» туристичної ради при Одеській ОДА (Бабов К.Д. – голова). Основними результатами експертної роботи є: реєстр природних лікувальних ресурсів Одеської області; дорожня карта розвитку інвестиційного потенціалу рекреаційних зон регіону; концепції розвитку курортів місцевого значення у регіоні.

У порядку взаємодії Інститутом направлено листи до:

1) управління з питань містобудування та архітектури Одеської ОДА – щодо розроблення містобудівної документації для 20 населених пунктів Одеської області;

2) управління туризму та курортів Херсонської ОДА – щодо проведення науково-дослідних робіт з медико-біологічної оцінки якості та цінності ПЛР Херсонщини;

3) Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА – щодо моніторингу ПЛР курорту Куяльник;

4) управління молоді та спорту Миколаївської ОДА – щодо вивчення лікувально-оздоровчого, курортного потенціалу ПЛР Миколаївської області.

20-21 жовтня 2020 року відповідно до наказу Головної організації метрологічної служби МОЗ України від 12.10.2020 № 496 у складі комісії для проведення перевірки 1 працівник Інституту інспектував Лабораторний центр Державного підприємства «Український НДІ медицини транспорту МОЗ України» з метою визначення його відповідності критеріям, встановлених СОУ 74.9-02010830-001:2018.

За матеріалами виконаних НДР видано 2 монографії – «Розвиток інвестиційного потенціалу рекреаційних зон Одеської області: проектний підхід», «Реабілітація хворих після ендопротезування кульшового суглобу (в умовах спеціалізованого реабілітаційного відділення)» та атлас «Природні лікувальні ресурси Одеської області»; опубліковано 22 статті у закордонних журналах, 15 з яких входять до наукометричної бази даних, 7 – у фахових виданнях, 38 тез доповідей до науково-комунікативних заходів; отримано позитивне рішення на патент «Спосіб моделювання посттравматичного стресового розладу» та свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Алгоритм визначення курортно-рекреаційного потенціалу регіону».

Співробітники Інституту взяли участь та виступили з доповідями на 7 науково-практичних конференціях з міжнародною участю.

За чотирма деклараційними патентами на винахід отримано акти впровадження з Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького (кафедра технології ліків і біофармації), Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова (біологічний факультет), ДУ «Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН України» (відділ медичної реабілітації), м. Харків.

В Інституті працюють 40 дослідників, серед яких – наукові працівники, лікарі поліклініки, провідні фахівці різних спеціальностей, з них 6 докторів та 20 кандидатів наук, 2 Заслужених діяча науки і техніки України. Впродовж року до спецради за фахом «медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія» представлено 1 докторську та 1 кандидатську дисертації, затверджено ДАК МОН України 2 кандидатські дисертації.

Навчання в аспірантурі проходять 2 працівники Інституту, а саме:

– аспірантура Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» – 1;

– аспірантура Одеського державного екологічного університету за спеціальністю 101 «Екологія, спеціалізація: конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів» – 1.

Відповідно до постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 06.11.2020 № 6 призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених 1 співробітнику Інституту.

При Інституті функціонують:

 • – Вчена рада у складі 15 осіб (останнє внесення змін до складу ради відбулось 09.06.2020, протокол № 10), яка визначає перспективні напрямки науково-методичної роботи Інституту, формує пріоритетні напрямки наукової діяльності, звертає увагу поряд з сильними сторонами діяльності (комплексна оцінка ПЛР завдяки кваліфікованому кадровому складу, наявність фахівців різних напрямків – геологи, хіміки, біологи, медики, екологи, географи; акредитованих дослідних лабораторій; високий відсоток – 65 % докторів та кандидатів наук; наявність партнерських відносин та ділових зв’язків за основними напрямками діяльності з науковими установами, вищими навчальними закладами, установами практичної охорони здоров’я, обласними та районними держадміністраціями, об’єднаними територіальними громадами) на першочергові завдання сьогодення, а саме – збільшення кількості публікацій у високорейтингових виданнях, розвиток наукової кооперації з вітчизняними та міжнародними закладами, отримання грантів тощо;
 • – Технічний комітет (ТК) 124 Мінекономрозвитку України «Природні та преформовані лікувальні ресурси» (наказ Держстандарту України від 08.05.08 № 303), протягом року внесено зміни до керівного складу ТК 124 та складу ТК 124 (наказ ДП «УкрНДНЦ» від 07.08.2020 № 179), затверджено нове Положення про ТК 124, проводиться розробка змін № 34 до ДСТУ 878-93 «Води мінеральні фасовані. Технічні умови»;
 • – редакційна колегія науково-практичного щоквартального журналу «Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія»;
 • – клініко-експертна комісія поліклініки, утворена наказом директора Інституту від 10.02.2016 № 8-в, яка здійснює координуючу, консультативну та дорадчу функції з питань організації управління якістю медичної допомоги.

 

Фінансово-економічна та господарська діяльність

Інститутом забезпечується власне стабільне фінансово-економічне становище та ефективне використання майна, закріпленого за Інститутом на праві оперативного управління.

На теперішній час Інститут має Державний акт на право постійного користування землею від 25.09.1996 № ОД/31-37-009, виданий Одеською міською радою народних депутатів.

З метою захисту прав та законних інтересів Інституту щодо збереження будівель та споруд здійснено такі заходи:

 1. В рамках провадження у справі № 916/115/19 за позовом управління з майнових відносин Одеської обласної ради до Інституту про зобов’язання звільнити будівлю Інституту та повернути її за актом приймання-передачі досягнуто позитивний правовий результат – рішенням Господарського суду Одеської області від 21.12.2020 у задоволенні позову управлінню з майнових відносин Одеської обласної ради відмовлено. Рішення суду набрало законної сили 19.01.2021.
 2. В рамках провадження у справі № 916/1635/19 за позовом Інституту та МОЗ України до Одеської обласної ради про визнання протиправними та скасування рішень Одеської обласної ради щодо будівлі Інституту та скасування свідоцтва про право власності Одеської обласної ради на будівлю Інституту у задоволенні позову Інституту та МОЗ України рішенням Господарського суду м. Києва було відмовлено. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 20.07.2020 рішення суду першої інстанції було скеровано. Позовні вимоги МОЗ України були задоволені. Ухвалою Верховного Суду від 26.11.2020 касаційне провадження за касаційною скаргою Одеської обласної ради було закрито.

Наприкінці грудня 2020 року Одеською обласною радою було подано заяву про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Північного апеляційного господарського суду від 20.07.2020. На вказану заяву Інститутом було подано відзив, який містить обґрунтовані заперечення щодо перегляду вказаної постанови.

 1. В рамках провадження у справі № 910/21084/20 за позовом МОЗ України до Одеської обласної ради про скасування рішення про державну реєстрацію, припинення права власності на об`єкт нерухомого майна Інститут залучений до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача.

Фінансове забезпечення діяльності Інституту як державної установи здійснюється за загальним та спеціальним фондами державного бюджету.

Фінансування Інституту в 2020 році здійснювалось за рахунок 3-х джерел:

1) охорона здоров’я (поліклініка) – КПКВ2301200, КПКВ 2301190,

2) наука (фундаментальні та прикладні дослідження) – КПКВ2301020,

3) спецфонд (платні послуги) – КПКВ 2301020,

та склало – 14601,5 тис. грн.

За КПКВ 2301200 (загальний фонд):

– затверджено кошторисом видатків на суму 4195,5 тис. грн,

– здійснено касових видатків за звітний період на суму 4195,5 тис. грн,

що становить 100% до плану на рік.

За КПКВ 2301190 (загальний фонд):

– затверджено кошторисом видатків на суму 483,2 тис. грн,

– здійснено касових видатків за звітний період на суму 370,5 тис. грн,

що становить 76,7% до плану на рік.

За КПКВ 2301020 (загальний фонд):

– затверджено кошторисом видатків на суму 2124,9 тис. грн,

– здійснено касових видатків за звітний період на суму 2116,4 тис. грн,

що становить 99,6 % до плану на рік.

За КПКВ 2301020 (спеціальний фонд):

– затверджено кошторисом видатків на суму 6657,0 тис. грн,

– надійшло коштів з урахуванням залишку на початок року у сумі 7797,9 тис. грн,

що становить 117,2 % до плану на рік,

– здійснено касових видатків за звітний період на суму 6284,7 тис. грн.

Заробітна плата працівникам, відрахування до Пенсійного фонду України, державних соціальних фондів, нараховані та утримані податки, оплата за спожиті енергоносії та комунальні послуги сплачуються вчасно та в повному обсязі. Фінансова, бюджетна та статистична звітність до державних контролюючих органів надається у визначені строки та у повному обсязі.

Кошториси доходів та видатків, плани асигнувань, штатні розписи установи подаються до уповноваженого органу управління (МОЗ України) та затверджуються у встановлені строки.

Внутрішній контроль в Інституті організовано відповідно до п. 3 ст. 26 Бюджетного кодексу України та Положення про внутрішній контроль в Інституті, затвердженого наказом директора від 25.09.2019 № 36а-о.

 

Управлінська діяльність

Відповідно до наказу МОЗ України від 18.12.2000 № 204-о разом з виборними органами первинної профспілкової організації працівників Інституту були підготовлені та затверджені директором інституту 25.12.2010 Правила внутрішнього трудового розпорядку Інституту, які є додатком 10 до Колективного договору, схваленого на загальних зборах трудового колективу працівників Інституту 21.12.2010 та зареєстрованого Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради 07.02.2011 за № 02/61-017.

Питання дотримання умов Колективного договору та Статуту Інституту постійно перебувають на контролі керівництва Інституту.

У зв’язку зі змінами у січні та вересні 2020 року прожиткового мінімуму в Україні протягом звітного періоду двічі переглядалися та затверджувалися в МОЗ України штатні розписи та тарифікаційні списки працівників Інституту і поліклініки. Для цих цілей в Інституті діє тарифікаційна комісія, утворена наказом директора Інституту від 02.01.2020 № 01-о.

З метою створення належних умов праці відповідно до вимог законодавства про працю в Інституті функціонують постійно діючі комісії:

– з питань охорони праці (наказ від 01.06.2020 № 35-о);

– електробезпеки (наказ від 29.07.2020 № 42-о);

– правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (наказ від 14.07.2020 № 39-о).

Щорічно проводиться перевірка контуру заземлення, випробування обладнання, що працює під тиском (автоклавів). Згідно з вимогами Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів двічі на рік проводиться випробування електричних інструментів, діелектричних рукавиць.

У 2020 році на підтримання безпечних умов праці було витрачено 46818,09 грн, у тому числі:

– на навчання – 8010,00 грн;

– на перевірку контуру заземлення – 9960,00 грн;

– на закупівлю спецодягу – 8588,02 грн;

– на закупівлю засобів індивідуального захисту – 12930,08 грн;

– на закупівлю дезінфекційних засобів – 7329,99 грн.

Протягом 2020 року пройшли навчання у міжгалузевому центрі з охорони праці ТОВ «Консультаційно-навчальний центр охорони праці» 12 співробітників за різними напрямками навчання, з них:

– з питань охорони праці – 3 особи;

– з питань пожежної безпеки – 4 особи;

– з питань експлуатації обладнання, що працює під тиском – 8 осіб;

– з питань електробезпеки – 1 особа;

– з питань безпечної експлуатації будівель – 3 особи;

– з питань охорони праці під час виконання робіт на висоті – 3 особи.

Навчання в Інституті пройшли:

– з питань охорони праці – 89 осіб (2020 рік);

– з питань електробезпеки – 38 осіб (січень 2021 року).

Підтвердили свою вищу категорію при Департаменті охорони здоров’я Одеської ОДА 3 лікаря поліклініки Інституту.

В Інституті працює 8 осіб з особливими потребами різних груп інвалідності. Згідно із Законом України «Про відпустки» їм щорічно надаються до основної відпустки додаткові оплачувані дні та обов’язково, за необхідністю, відпустки без збереження заробітної плати.

Згідно з п. 7.6 Статуту Інституту заступники директора та головний бухгалтер Інституту призначаються на посаду та звільняються з посади тільки за погодженням з уповноваженим органом управління. Так, 18.09.2020 була звільнена з посади головний бухгалтер Інституту за погодженням МОЗ України від 16.09.2020 № 11.3-15/27540/2-20. Щорічна основна відпустка директора Інституту за 2020 рік також погоджена з МОЗ України.

З метою запобігання проявам корупційних правопорушень в Інституті при прийнятті на роботу проводиться перевірка родинних зв’язків.

Захист інформації в Інституті забезпечено згідно з вимогами законодавства. Для запобігання втрати доступу до облікових записів (акаунтів), офіційних скриньок Інституту, викладення несанкціонованого контенту, несанкціонованого доступу з боку сторонніх осіб посилено контроль за використанням облікових записів та інформації, що пов’язана з їх функціонуванням.

Відповідно до Конвенції про кіберзлочинність, вимог Указу Президента України від 15.03.2016 № 96/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України» та з метою протидії несанкціонованому доступу до інформації регулярно оновлюється програмне забезпечення та антивірусні програми; проводиться контроль щодо обережного ставлення до підозрілих електронних повідомлень; перевіряються вкладення електронної пошти перед їх відкриттям, а також використовуються фільтри на хостах/серверах; здійснюється налаштування міжмережних екранів для заборони будь-яких пакетів, що надходять ззовні мережі, але мають адреси, які вказують на їх походження з внутрішньої мережі; заборонено використання точок публічного доступу до Інтернет для входу до службової електронної пошти; з метою запобігання кібератак здійснюється регулярний аналіз ризиків; забезпечуються відповідні заходи щодо впровадження більш захищеного протоколу «https» з використанням відповідних сертифікатів SSL/TLS-шифрування, яке має кращі показники захисту інформації від перехоплення, а також забезпечує захист від атак виду man-in-the-middle.

В Інституті забезпечено щорічне звітування перед співробітниками Інституту про результати роботи, виконання Колективного договору, зокрема, про надання матеріальної допомоги, доплати за шкідливі умови праці згідно з атестацією робочих місць, а також доплати за складність та напруженість у роботі.

 

Звіт директора Інституту заслухано на засіданні Вченої ради Інституту 24.02.2021, протокол № 3.

 

Директор ДУ «Український НДІ

медичної реабілітації та курортології

МОЗ України», доктор медичних наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки України

К. Д. Бабов

Новини

До дня науки

До дня науки Депутат Одеської обласної ради VIII скликання Буяновський Андрій Олександрович вручив подяку Одеської обласної ради трудовому колективу ДУ «Український ...
Читати далі…

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019 За результатами проведеного ...
Читати далі…

Оголошення

Увага! Проводимо семінар (БПР) «Принципи внутрішнього використання мінеральних вод при захворюваннях органів травлення»

19 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: