gov.ua
Державні сайти України
Державна установа
«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

Науково-практичний журнал «Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія», № 1 (61), 2010

ISSN 2221-7983

ЗМІСТ

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

Порівняльна оцінка відновлювального лікування дітей з онкологічними захворюваннями на амбулаторному та санаторно-курортному етапах реабілітації.
Поберська В.О., Янченко Т.С., Євсєєва С.Л., Усаченко В.П., Ломако Л.В.
Визначено ефективність реабілітації 32 дітей з онкологічними захворюваннями в умовах амбулаторного центру та санаторію. Розроблено алгоритм оцінки відновного лікування з включенням клінічних суб’єктивних і об’єктивних показників, психологічної, фізичної та соціальної компонент оцінки здоров’я.
С. 3-7

Доцільність ранньої реабілітації дітей з онкологічними захворюваннями за поліклінічних умов.
Польщакова Т.В.
Досліджено функціональний стан дітей з онкогематологічними захворюваннями, в періоді ремісії яких виявлена значна частота супутніх захворювань, що знижують функціональні резерви організму і якість життя пацієнтів. Оцінені переваги і недоліки потенціалу застосованих в ранньому реабілітаційному періоді на поліклінічному етапі комплексів реабілітації для дітей з онкологічними захворюваннями. Отримані дані патогенетично обумовлюють можливість рекомендувати додаткове включення до реабілітаційних програм «сухих» вуглекислих ванн, ефективність яких відома в корекції багатьох патологічних станів.
С. 8-11

Целесообразность реабилитационной терапии больных с хроническим гепатитом после лапароскопической холецистэктомии.
Грубник В.В., Ковальчук П.И., Ковальчук А.Л.
Показано, що реабілітаційна терапія є важливим компонентом у комплексному лікуванні хворих, які страждають на хронічний гепатит і перенесли лапароскопічну холецистектомію. У віддалений термін після операції у цій групі хворих досягнуто істотне зниження вираженості явищ холестаза та інших проявів дисфункції гепатоцитів. Отримані дані дозволяють стверджувати, що тільки після проведення реабілітаційної терапії з використанням электрофорезу пелоїдину і лазеротерапії можна очікувати на відновлення працездатності у хворих на хронічний гепатит після операції.
С. 12-15

Трансорбітальний електрофорез нейромідину в комплексному лікуванні хворих з окоруховими порушеннями.
Жданова В.М.
Проведене дослідження показало, що на тлі комплексного лікування хворих з окоруховими порушеннями застосування Нейромідину у вигляді процедур трансорбітального електрофорезу підвищує ефективність лікування та сприяє відновленню функції III, IV, VI черепних нервів.
С. 16-18

Використання динамічної електронейростимуляції у дітей з кристалуріями на фоні нейрогенних дисфункцій сечових шляхів.
Стоєва Т.В.
Вивчено ефективність динамічної електронейростимуляціі (ДЕНС) у дітей при нейрогенних дисфункціях сечовивідних шляхів. Встановлено, що наявність супутньої кристалурії супроводжується значущим переважанням гіпореактивних нейрогенних розладів. Відновлення уродинамічних процесів внаслідок протизапального, діуретичного і нейрорефлекторних ефектів ДЕНС супроводжувалося поліпшенням клініко-функціональних показників, що дозволило підвищити якість життя пацієнтів.
С. 18-20

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Роль солевой формы иона магния в биологической активности магнийсодержащих природных средств.
Алексеенко Н.А., Рудько И.В., Иванова А.И., Гуща С.Г., Ярошенко Н.А.
Доведено, що ступінь ефективності біологічної відповіді організму на введення тваринам магнієвовмісних природних речовин залежить від сольової форми іона магнію у їх хімічному складі.
С. 21-24

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Внутреннее применение бишофита как магнийсодержащего природного фактора.
Золотарева Т.А., Павлова Е.С.
В аналітичному огляді наведено дані щодо біологічної ролі магнію — основної складової частини бішофіту, — описано особливості проявляння дефіциту магнію і методи його корекції. Показано ефективність призначення фармакологічних магнійвміщуючих препаратів, а також препаратів, здобутих з бішофіту, або призначення внутрішнього прийому різних розведень природного мінералу.
Наведено результати переважно експериментальних досліджень та дані одиничних клінічних спостережень, які обґрунтовують доцільність і перспективність подальшого вивчення ефективності бішофіту і створення науково обґрунтованих рекомендацій для розширення його використання у лікувальній практиці.
С. 24-27

Магнитотерапия в этапном восстановительном лечении при заболеваниях и травмах опорно-двигательной системы.
Поливода А.Н., Щербина И.Е.
Розглядаються питання застосування постійних та перемінних магнітних полів різної інтенсивності та частоти у відновлювальному лікуванні хворих з різноманітними захворюваннями і травматичними пошкодженнями органів опори і руху.
С. 28-31

МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Інфрапелотерапія як варіант «функціонального» грязелікування.
Бабов К.Д., Косовєров С.О., Мещеряков В.І., Тищук М.М.
У порівняльному аспекті показано переваги характеристик технологічного процесу при використанні інфрапелотерапіі перед традиційним аплекаційним грязелікуванням в умовах санаторію.
С. 31-33

Санаторный этап медицинской реабилитации больных цереброваскулярными заболеваниями.
Самосюк И.З., Самосюк Н.И., Владимиров А.А., Думин П.В., Бублик Н.П., Чухраева Е.Н.
На підставі даних літератури і особистого досвіду авторів наводяться особливості медичної реабілітації хворих на цереброваскулярні захворювання на санаторному етапі. Значне місце в роботі приділено проблемі реабілітації хворих після перенесеного інсульту з виділенням періодів його перебігу і відповідно — динаміці реабілітаційного процесу, включаючи використання фізичних чинників, лікувальної фізкультури тощо.
С. 33-40

Спіроартеріокардіоритмографічні ознаки нормотензивної реакції на фізичне навантаження.
Романчук О.П., Паненко А.В., Горбенко В.О.
Проведено аналіз показників спіроартеріокардіоритмографічного дослідження 167 осіб чоловічої і жіночої статі, у яких за даними проведення тесту з дозованим фізичним навантаженням був встановлений нормотензивний тип реакції серцево-судинної системи. Показано, що специфічною ознакою нормотензивного типу реакції є помірне збільшення часу зростання артеріального тиску на вдиху з тенденцією до збільшення швидкості абсолютних змін артеріального тиску. До особливостей хорошого варіанту нормотензивного типу реакції слід віднести схильність до десинхронізації серцевого та судинного компонентів системної гемодинаміки, який зміщений у бік судинного компонента регуляції.
С. 40-44

Эффективность применения триметазидина МВ в терапии хронической сердечной недостаточности у пациентов с ишемической болезнью сердца, перенесших инфаркт миокарда на фоне сахарного диабета типа 2.
Новицкая Э.Е., Барышникова Г.А.
Здійснено оцінку ефективності застосування триметазидину МВ у дозі 70 мг на добу на додаток до полікомпонентної базисної терапії при лікуванні хронічної серцевої недостатності (ХСН) у пацієнтів з ішемічною хворобою серця, які перенесли інфаркт міокарда на тлі цукрового діабету типу 2. Показано, що комплексне лікування з використанням тривалого приймання триметазидину МВ ефективно запобігає прогресуванню ХСН і поліпшує якість життя зазначеної категорії хворих.
С. 45-50

КУРОРТНІ РЕСУРСИ

Дослідження динаміки клініко-функціональних показників у хворих різних нозологічних груп під впливом зовнішнього застосування водно-грязьового екстракту, збагаченого розчином бішофіту Полтавського (ПП «Аквілон-Курорт-Сервіс»).
Ніколаєва Н.Г., Колоденко В.О., Арват А.М.
С. 50-51

Дослідження динаміки клініко-функціональних показників у хворих різних нозологічних груп під впливом зовнішнього застосування пелоїдів Сакського родовища, збагачених розчином бішофіту Полтавського та маслом шавлії (ПП «Аквілон-Курорт-Сервіс»).
Ніколаєва Н.Г., Колоденко В.О., Арват А.М.
С. 51-52

Медико-біологічна оцінка якості та цінності фасованої мінеральної води «Нафтуся» (свердловини № 122) урочища Помірки м. Трускавець Львівської області.
Драгомирецька Н.В., Іжа Г.М., Шевченко Н.О., Калініченко М.В.
С. 52-53

Медико-біологічна оцінка якості та цінності фасованої мінеральної води «Лучеська» свердловини № 2 м. Луцьк Волинської області.
Біличенко Т.О., Паненко А.В., Крилова Т.Г., Ніколаєва Т.Н., Гусєва О.Н.
С. 53

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Організація відновлювального лікування хворих після ендопротезування кульшового суглоба у відділеннях реабілітації.
Бабова І.К.
Висвітлюються питання організації спеціалізованих відділень ранньої реабілітації хворих після ендопротезування кульшового суглоба, зокрема, на санаторному етапі. Наведено рекомендації щодо дотримання обмежень у післяопераційному періоді і оснащення приміщень для таких хворих. Показано високе соціальне і економічне значення етапної реабілітації хворих після ендопротезування кульшового суглоба.
С. 54-57

ЛЕКЦІЇ

Сезонные респираторные заболевания и их комплексная немедикаментозная профилактика с использованием ароматерапии.
Беличенко Т.А.
Викладені питання комплексної профілактики грипу та інших респіраторних сезонних захворювань з використанням ароматерапії в лікувальних установах, а також за домашніх умов. Наведено методики застосування ароматичних лікувальних композицій і ефірних масел, які виявляють імуностимулюючу, противірусну і бактерицидну дії.
С. 57-62

ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ

Курорту Гола Пристань — 120 років.
Єрмілов В.С., Самойленко В.І.
С. 62-66

ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ

«Актуальні питання фізіотерапії і медичної реабілітації»: науково-практична конференція, присвячена 120-річчю курорту Гола Пристань Херсонської області
С, 67

Научно-практическая конференция с международным участием «Природные и преформированные физические факторы в медицинской реабилитации взрослых и детей» (г. Киев, 2009 г.)
С. 67-69

ІНФОРМАЦІЯ

Нові книги:
Физиотерапия: Национальное руководство / под ред. проф. Г. Н. Пономаренко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 864 с.
С. 69

НЕКРОЛОГ

Памяти профессора Галины Александровны ГОРЧЯКОВОЙ
С. 71

Новини

До дня науки

До дня науки Депутат Одеської обласної ради VIII скликання Буяновський Андрій Олександрович вручив подяку Одеської обласної ради трудовому колективу ДУ «Український ...
Читати далі…

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019

Випробувальні лабораторії інституту успішно пройшли черговий нагляд НААУ щодо дотримання вимог міжнародного стандарту. ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019 За результатами проведеного ...
Читати далі…

Оголошення

Увага! Проводимо семінар (БПР) «Принципи внутрішнього використання мінеральних вод при захворюваннях органів травлення»

19 грудня 2023 року провайдером безперервного професійного розвитку (БПР) – ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (реєстраційний номер ...
Читати далі…

Мапа курортів та санаторіїв України Мапа природних лікувальних ресурсів України

Умовні позначення: